Modernizm międzywojenny: Nałkowska i Krleža – metafora »niedobre miłości« literaturach polskiej i chorwackiej


Abstrakt

U radu se pokušava elaborirati narav paralelizma između dvaju modernizama, onako kako su se znakovi književne epohe očitovali u ovdje izabranim proznim djelima Zofje Nałkowske i Miroslava Krleže. Sama činjenica da je u sinkroniji s uzletom recepcije njezinih djela u domaćoj, poljskoj sredini Nałkowska prevedena na hrvatski
jezik nema relevantnost kao književnopovijesni predmet ako se u raspravu ne uključi pitanje, čiji je odgovor krajnji cilj ovoga rada, pripadaju li Nałkowska i Krleža istoj vrsti europskoga modernizma i što taj pojam u poljskoj i hrvatskoj književnosti označuje u međuratnom razdoblju.


Słowa kluczowe

Zofia Nałkowska; Miroslav Krleža; modernizam u međuratnoj prozi; hrvatsko-poljske književne veze

Benešić J., 1917: O hrvatskom ritmu. „Suvremenik“, t. 1, s. 35.

Benešić J., 1981: Osam godina u Varšavi (Kronika). „Rad JAZU“, t. 390, s. 244—530.

Grizelj M., 2016: Filip i décadence, Filip i dekadencija. W: T. Brlek, red.: Povratak Miroslava Krleže. Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Kulturni centar Beograda, Hrvatsko semiotičko društvo, s. 149—163.

Kirchner H., 1971: Jugoslaveni u Dnevniku Zofie Nałkowske. „Književna smotra“, t. 7, s. 69—77.

Kirchner H., 1980: Nałkowska i Krleža. „Zbornik za slavistiku“, t. 19, s. 59—71.

Klaić B., 1934: Naša drama na varšavskoj pozornici. »Baronowa Lenbach« u prijevodu Zofie Nałkowske. „Književnik“, t. 1, s. 45.

Kraskowska E., 1996: Niebezpieczne związki. Jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej. „Teksty Drugie“, t. 4, s. 71—91.

Krleža M., 1932: Povratak Filipa Latinovicza. Zagreb, Minerva.

Lasić S., 1989: Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I. Zagreb, Globus.

Malić Z., 2018: Stazom pored druma. Zagreb, Disput.

Malić Z., 2019: Noć bez sna. Zagreb, Disput.

Nałkowska Z., 1932: Zla ljubav. Zagreb, Zaklada Tiskare Narodnih novina.

Nałkowska Z., 1948: Medaljoni. Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske.

Nałkowska Z., 1957: Widzenie bliskie i dalekie. Warszawa, Czytelnik.

Nałkowska Z., 1979: Niedobra miłość. Warszawa, Czytelnik.

Pavletić V., 1952: Silueta modernog čovjeka u sutonu građanskog društva. „Krugovi“, t. 2, s. 136—139.

Wierzbicki J., 1977: „Svjetlokruzi saznanja“ i „mračna, tvrdoglava stvarnost“. Miroslav Krleža prema evropskom duhovnom kontekstu. „Dijalog“, t. 4, s. 95—11


Opublikowane : 2021-12-06


Rogić MusaT. (2021). Modernizm międzywojenny: Nałkowska i Krleža – metafora »niedobre miłości« literaturach polskiej i chorwackiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-23. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.15

Tea Rogić Musa  tea.rogic@lzmk.hr
Leksikografski zavod Miroslav Krleža  Chorwacja
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).