Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia <i>(tłum. Leszek Małczak)</i>Abstrakt

The echo of Adam Mickiewicz’s messianism in the work of Ivan Mažuranić

This paper presents Mažuranić’s early translations of Adam Mickiewicz, including the threefold thematic orientation: first we try to shed some light on the origin of six unsigned translation fragments from Mickiewicz’s The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage, printed in “Danica” in 1837, whose authorship has been attributed differently in literature. Mickiewicz’s work had a significant impact on the Illyrians, and those fragments were the earliest translations of that political work among the South Slavs. The translation consists of a series of prose notes that are a free rewriting of the original, adapted to Croatian circumstances, and very successful as a whole, with an excellent imitation of Mickiewicz’s biblical‑rhetorical rhythm. We will document Mažuranić’s familiarity with Mickiewicz’s work through a possible direct intertextual and literary historic‑poetological relationship between Mickiewicz’s political writings and Mažuranić’s brochure Croats and Hungarians and finally elaborate on the influence of Polish messianism — in its variant found in Mickiewicz’s political writings — on the young Mažuranić in the atmosphere of the Croatian National Revival.

Key words: Ivan Mažuranić; Adam Mickiewicz; messianism; The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage; Croatian National Revival.


Pobierz


Rogić MusaT., & MałczakL. (1). Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia <i>(tłum. Leszek Małczak)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 6(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6628

Tea Rogić Musa  tea.rogic@izmk.hr
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvatska 
Leszek Małczak 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0665-3606Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).