Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej


Abstrakt

In-between Translation, Commentary and Interpretation — Remarks on the Margins of an English Language History of Polish Literature

The paper is devoted to the reciprocal connections among three “metatexts”: translation, commentary, and interpretation. On the basis of Antoine Berman’s theoretical assumptions I demonstrate how these three “reformulations” are intertwined in order to analyze chosen pieces of Polish poetry in English translation. My aim is to explore various roles which translation, commentary and interpretation can play in presenting Polish literature to foreign readers.

KEY WORDS: translation, commentary, interpretation, intertextuality, Polish literature


Berman A., 2009: Criticism, Commentary and Translation: Reflections Based on Benjamin and Blanchot. L. von Flotow, transl. W: M. Baker, ed.: Translation Studies. Critical Concepts in Linguistics. T. l. London—New York, Routledge.

Borkowska G. et al., 2004: Ten Centuries of Polish Literature. D. Sax, transl. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN .

Hyde G., 1991: Cyprian Kamil Norwid: “Yesterday-And-I” / “Wczora-i-ja”. W: A. Czerniawski, ed.: The Mature Laurel. Essays on Modern Polish Poetry. Chester Springs, Pa: Dufour Editions.

Jauss H.R., 1982: Norwid and Baudelaire as Contemporaries: A Notable Case of Overdue Concretisation. W: P. Steiner et al.: The Structure of Literary Process. Studies dedicated to the Memory of Felix Vodicka. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.

Kochanowski J., 1972: Treny. J. Pelc, red. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kochanowski J., 1995a: Laments. S. Heaney, S. Barańczak, transl. London, Faber and Faber.

Kochanowski J., 1995b: Treny-Laments. M.J. Mikoś, transl. Warszawa, Constans.

Kołoczek Ł., 2016: Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera. Kraków, TAiWPN Universitas.

Krasicki I., 1991: Polish Fables. Billingual Edition. G.T. Kapolka, transl. New York, Hippocrene Books.

Leśmian B., 2010: Poezje zebrane. J. Trznadel, oprac. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leśmian B., 2011: 33 of the Most Beautiful Love Poems: 33 najpiękniejsze wiersze miłosne. M. Polak-Chlabicz, transl. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Mikoś M.J., 2002: Polish Romantic Literature. An Anthology. Bloomington, Indiana, Slavica Publishers.

Norwid C., 1971: Pisma wszystkie. T. 1: Wiersze. Cz. 1. J.W. Gomulicki, wyb., wstęp, uw. kryt. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Norwid C., 2011: Poems. D. Borchardt, transl., A. Brajrska-Mazur, coop. New York, Archipelago Books.

Norwid C.K., 2011: Selected Poems. A. Czerniawski, transl. B. Czaykowski, introd. London, Anvil Press Poetry.

Różewicz T., 2007: New Poems. B. Johnston, transl. New York, Archipelago Books.

Różewicz T., 2016: Wybór poezji. A. Skrendo, oprac. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skwara M., 2014: Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów. Kraków, TAiWPN Universitas.

Skwara M., 2017: Jak napisać historię literatury narodowej w „glokalnym” świecie? Parę uwag o pisaniu współczesnego polskiego kompendium literatury polskiej po angielsku. W: M. Skwara, red.: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe: literatury i dyskursy o literaturach. Kraków, TAiWPN Universitas.

Sobbing Superpower. Selected Poems of Tadeusz Różewicz, 2011. J. Trzeciak, transl. New York—London, W.W. Norton & Company.

Wieczorkiewicz A., 2016: Obce wcielenia Dusiołka. Leśmianowskie „cudotwóry słowotwórcze” w przekładach anglojęzycznych. „Przekładaniec”, nr 32, s. 226—248.

Wilczek P., red., 2001: Treny. The Laments of Kochanowski. A. Czerniawski, transl. Oxford, Legenda.

Pobierz


SkwaraM. (1). Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.09

Marta Skwara  martaskw@univ.szczecin.pl
University of Szczecin 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).