Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku


Abstrakt

Polish Choices of Czech Female Prose in Translations after 1989

In the article we pay special attention to the presence of Czech female writing in Poland after 1989. In the latest Czech literature, women are becoming more and more significant. In recent years, books by Czech female writers, particularly of a young generation, have been translated. Based on Pierre Bourdieu’s theory of field, capital and habitus, the article is concerned with the role of a translator as an active agent in literary communication.

KEY WORDS: Polish choices, Czech female prose, Pierre Bourdieu’s theory, translation, a translator


Bielec D., 2008: Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu P., 2001: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Bourdieu P., 2005: The Social Structures of the Economy. Ch. Turner, tłum. Cambridge, Polity Press.

Bourdieu P., 2006: Medytacje pascaliańskie. K. Wakar, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bourdieu P., Wacquant L., 2001: Zaproszenie do socjologii refeksyjnej. A. Sawisz, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Eberharter M., 2014: Socjologiczne spojrzenie na rolę tłumaczy literatury. Na przykładzie Wandy Kragen i recepcji literatur niemieckojęzycznych w Polsce po 1945 r. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 9, s. 115—128.

Flaková J., [online]: Česká moderní literatura psaná ženami. Dostępne w Internecie: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-moderni-literatura-psanazenami/ [dostęp: 31.01.2018].

Heydel M., 2013: „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jankowicz G., Marecki P., Sowiński M., red., 2015: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.

Legeżyńska A., 1986: Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Matuchniak-Krasuska A., 2015: Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu. „Hybris”, nr 31, s. 77—111.

Nawrocki W., 1988: Przekład i polityka kulturalna. W: Idem: Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944—1984. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Parandowski J., 1955: O znaczeniu i godności tłumacza. W: M. Rusinek, red.: O sztuce tłumaczenia. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skibińska E., 2008: Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków, Universitas.

Tarajło-Lipowska Z., 2010: Historia literatury czeskiej. Zarys. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tokarz B., 2009: Słoweńskie wybory z literatury polskiej: przekłady z lat 1990—2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1: Wybory translatorskie, s. 211—226.

Vanera V., [online]: Žítkovské bohyně. Dostępne w Internecie: http://www.katerina-tuckova.cz/recenze-Zitkovske-bohyne-Literarni-cz.html [dostęp: 31.01.2018].

Warczok T., 2015: Dominacja i przekład. Struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim. W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, red.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art.

Pobierz


Żygadło-CzopnikD. (1). Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.12

Dorota Żygadło-Czopnik  dorota.zygadlo-czopnik@uwr.edu.pl
University of Wroclav 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).