Književnopovijesni <i>modus procedendi</i> Julija Benešića u zbirci <i>Poljska lirika</i>


Abstrakt

Literary-Historic Modus Procedendi of Julije Benešić in the Collection Polish Lyricism

During his entire work in philology Julije Benešić had systematically translated two types of texts: masterpieces of canonical Polish authors, which he considered to be his most important work as an author and as a cultural mediator, however he also translated a series of shorter works of authors who were not famous in Croatia, which he undertook out of his polonophilic tendencies. In his work as a translator, Polish Lyricism, a chrestomathy spanning five centuries of Polish literature, holds a special place. In the article we will try to come to a conclusion to what extent were Benešić’s choice as a translator and his work as a historian successful, i.e. did they correspond with topics important to the entire Croatian literary and social environment of his, interwar, period, as well as our own period.


KEY WORDS: Julije Benešić, Poljska lirika, Današnja Poljska, Croatian-Polish Literary Relations


Benešić J., 1934: Dwa odczyty o Polakach i o sobie. Warszawa, Drukarnia Podstołeczna, str. 5—22.

Benešić J., 1943: Kritike i članci. Zagreb, Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda.

Benešić J.,1969: Pjesme, feljtoni i članci. U: Benešić J. et al.: Izbori iz djela. knj. 84: „Pet stoljeća hrvatske književnosti“ [serija]. Zagreb, Matica Hrvatska, str. 27—106.

Benešić J., 1981: Iza zastora. Osam godina u Varšavi. „Rad JAZ U“, knj. 390, str. 245—633.

Brlobaš Ž., 2014: Julije Benešić kao priređivač i kritičar književnih tekstova. „Fluminensia“, 2, str. 123—132.

Današnja Poljska. Zbornik Društva za kulturnu suradnju Hrvatske s Poljskom, 1948. Zagreb, Tipografija.

Frančić V., 1958: Bibliografia przekładów Julija Benešicia z literatury polskiej. „Pamiętnik Słowiański“, 8, str. 143—188.

Grabowski T.S., 1958: Twórczość literacka i przekładowa Julija Benešića. „Pamiętnik Słowiański“ 9, 8, str. 4—5.

Jurić S., 2003: Tendencije u ranom hrvatskom slobodnom stihu. „Umjetnost riječi“, 1—2, str. 107—128.

Matković M., 1981: Uz Benešićevu memoarsku prozu. „Rad JAZ U“, knj. 390, str. 635—641.

Pavličić P., 2003: Julije Benešić kao pjesnik. U: Barokni pakao. Zagreb, Naklada Pavičić, str. 297—300.

Pejaković H., 1994: Julije Benešić [pogovor]. U: J. Benešić: Izabrani tekstovi. Zagreb, Privlačica, str. 137—149.

Pintarić N., 2004: Julije Benešić između Hrvatske i Poljske. Benešićevo otkrivanje Poljske. U: Dani Julija Benešića. 1. Zagreb, Muzej grada Iloka, str. 127—134.


Rogić MusaT. (1). Književnopovijesni <i>modus procedendi</i> Julija Benešića u zbirci <i>Poljska lirika</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.13

Tea Rogić Musa  tea.rogic@lzmk.hr
Miroslav Krleža Institute of Lexicography 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).