Przekłady amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie i parafernalia

Ewa Rajewska
https://orcid.org/0000-0002-8561-0638

Abstrakt

Autorka opisuje nowy rys, który pojawił się w liryce Julii Hartwig po tym, jak począwszy od lat 70. XX wieku, odbyła kilka dłuższych i krótszych wizyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczęła czytać i tłumaczyć poezję amerykańską. W poezji Hartwig pojawiły się nowe, bardziej przyziemne sytuacje liryczne, a sama poezja stała się bardziej nasycona konkretem, choć także voyeurystyczna. W artykule zostają przywołane i zinterpretowane wyimki z Dziennika amerykańskiego oraz Wierszy amerykańskich Hartwig, a także liryk Williama Carlosa Williamsa The Young Housewife w oryginale i przekładach Hartwig, Piotra Sommera i Stanisława Barańczaka.


Słowa kluczowe

poezja amerykańska; poezja polska; przekład; Julia Hartwig; William Carlos Williams

Bly R., 1985: Jadąc przez Ohio i inne wiersze. J. Hartwig, red. i tłum. Warszawa, PIW.

Hartwig J., 2002: Wiersze amerykańskie. Warszawa, Sic!

Hartwig J., 2010: Wiersze wybrane. Kraków, Wydawnictwo a5.

Hartwig J., 2011: Dziennik. T. 1. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Hartwig J., 2014a: Błyski zebrane. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich.

Hartwig J., 2014b: Największe szczęście, największy ból. Jarosława Mikołajewskiego rozmowy z Julią Hartwig. Kraków, Wydawnictwo a5.

Hartwig J., 2014c: Życie to podróż, to ocean. Z Julią Hartwig rozmawia Artur Cieślar. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Hartwig J., 2015: Dziennik amerykański. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich.

Hartwig J., red., 2003: Dzikie brzoskwinie. Antologia poetek amerykańskich. J. Hartwig et. al., tłum. Warszawa, Sic!

Hartwig J., Międzyrzecki A., red., 1992: …opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji amerykańskiej. Wiersze od Poego, Whitmana i Emily Dickinson do poetów współczesnych. Warszawa, „RePrint”, „Res Publica”.

Larkin P., 1991: 44 wiersze. S. Barańczak, red. i tłum. Kraków, Wydawnictwo Arka.

Legeżyńska A., 2017: Julia Hartwig. Wdzięczność. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalska K., 1996: Wędrowanie, podglądanie. W: P. Fast, red.: Obyczajowość a przekład. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”.

Moore M., 1980: Wiersze wybrane. L. Marjańska, red. L. Marjańska, J. Hartwig, tłum. Warszawa, PIW.

Nawrocki N., 2016: Miejsce Williama Carlosa Williamsa w polisystemie literackim Julii Hartwig. „Przekładaniec”, nr 32, s. 249—270.

Perloff M., 2009: „Nadać kształt”: Williams i wizualizacja poezji. M. Wiśniewski, tłum. „Literatura na Świecie”, nr 1/2, s. 14—50.

Śliwiński P., 2002: Liryczne opowieści. „Nowe Książki”, nr 9, s. 26.

Telicki M., 2009: Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Williams W.C., 1986: The Collected Poems of William Carlos Williams 1909—1939. A. Walton Litz, C. MacGowan, eds. New York, New Directions.

Williams W.C., 1992: Młoda mężatka. S. Barańczak, tłum. W: S. Barańczak, red.: Miłość jest wszystkim, co istnieje. 300 najsławniejszych angielskich i amerykańskich wierszy miłosnych. Antologia w wyborze i przekładzie Stanisława Barańczaka. Poznań, Wydawnictwo a5.

Williams W.C., 2009a: Młoda mężatka. P. Sommer, tłum. „Literatura na Świecie”, nr 1/2, s. 211—232.

Williams W.C., 2009b: Spóźniony śpiewak. J. Hartwig, red. i tłum. Wrocław, Biuro Literackie.

Winiecka E., 2015: Zapis amerykański Julii Hartwig. W: B. Kulesza-Gulczyńska, E. Winiecka, red.: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


RajewskaE. (2020). Przekłady amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie i parafernalia. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 47-62. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.13

Ewa Rajewska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8561-0638
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).