Przekład jako składnik poetyki

Cvijeta Pavlović
https://orcid.org/0000-0002-5800-961X

Abstrakt

August Šenoa należy do przejściowego okresu w literaturze chorwackiej przypadającego na czas pomiędzy romantyzmem a realizmem. Artykuł przedstawia analizę relacji między licznymi przekładami autorstwa Šenoi a jego utworami oryginalnymi  yrażającymi skłonność do estetyki realizmu, w przeciwieństwie do
dominującego postrzegania poetyki Šenoi jako romantycznej. W tekście uwzględniono
kulturę źródłową i docelową, kulturowe powiązania, kontakty i wymiany, a także możliwe zwroty w postrzeganiu kulturowych peryferii, jak i wpływ gospodarki na politykę
kulturalną.


Słowa kluczowe

przekład; August Šenoa; peryferie; romantyzm; realizm

Authors

Beker M., 2001: Teorija o dinamičnom funkcionalizmu Itamara Even-Zohara. „Umjetnost riječi”, no. 1, pp. 1—12.

Bourdieu P., 1998: Les Règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire. Paris, Édition du Seuil.

Brešić V., 2015: Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb, Alfa.

Even-Zohar I., 1990: Polysystem Studies. „Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication” 11, no. 1, pp. 1—262.

Frangeš I., 1987: Povijest hrvatske književnosti. Zagreb—Ljubljana, Nakladni zavod Matice hrvatske and Cankarjeva založba.

Grgić Maroević I., 2009: Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada.

Grgić Maroević I., 2017: Politike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske proze. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Hanshew K., 2018: Comparing Canons: Croatian and German Realism — A Proposal. In: C. Pavlović et al., ed.: Komparativna povijest hrvatske književnosti, t. XX. Književni kanon. Split—Zagreb, Književi krug (Literary Circle) — Department of Comparative Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.

Hećimović B., ed., 1990: Repertoar hrvatskih kazališta, t. 1—2, Zagreb, Globus — JAZU.

Jelčić D., 1997: Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Bašćanske ploče do postmoderne. Zagreb, P.I.P. Naklada Pavičić.

Katičić R., Novak, S. P., 1987: Dva tisućljeća pismene kulture na tlu Hrvatske. Zagreb, SNL.

Lanson G., 1966: Histoire de la littérature française, remaniée et complétée par P. Tuffrau. Paris, Librairie Hachette.

Nemec K., 1994: Povijest hrvatskoga romana. Zagreb, Znanje.

Novak S. P., 2003: Povijest hrvatske književnosti. Od Bašćanske ploče do danas. Zagreb, Golden marketing.

Pavlović N., 2015: Uvod u teorije prevođenja. Zagreb, Leykam international.

Pavlović C., 2005: Priča u pjesmi. Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije. Zagreb, Disput.

Pavlović C., 2006: Šenoina poetika prevođenja. Traduktološka analiza Šenoinih prijevoda s francuskoga jezika. Zagreb, Matica hrvatska.

Prohaska D., 1919: Pregled književnosti hrvatske i srpske I. (Do realizma 1880). Zagreb, Vlastita naklada, Kraljevska zemaljska tiskara (preštampano: Hrvatska čitanka za 3. i 4. raz., Zagreb Trgov. akademija, 1918).

Sardou V., 2012: Nos bons villageois. Pézenas, Théâtre-documentation.

Scribe E., Villeneuve T., Desvergers, 1844: Yelva, ou Lʼorpheline russe. Bielefeld, Velhagen & Klasing. Online-Ausgabe: Karlsruhe: Badische Landesbibliothek.

Yelva [online] https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-90123 [25.10.2018].

Šenoa A., 1963: Sabrana djela. Pjesme, t. I., ed. S. Ježić. Zagreb, Znanje.

Šenoa A., 1963: Sabrana djela. Zlatarovo zlato, t. II., ed. S. Ježić. Zagreb, Znanje.

Šicel M., 1966: Pregled novije hrvatske književnosti. Zagreb, Matica hrvatska.

Šicel M., 1997: Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb, Školska knjiga.

Ujević M., 1932: Hrvatska književnost. Pregled hrvatskih pisaca i knjiga. Zagreb, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima.

Živančević M., Frangeš, I., 1975: Povijest hrvatske književnosti, t. 4. Ilirizam. Realizam. Zagreb, Liber—Mladost.

Translators

Divjakinja N., trans., 2015: A. Šenoa: The Goldsmith’s Treasure. Zagreb, Spiritoso.

Divjakinja N., trans., 2018: A. Šenoa: The Goldsmith’s Treasure. Zagreb, Spiritoso.

Šenoa A., trans., 1870: V. Sardou: Dobričine seljaci. Igrokaz u 5 (4) činah, manuscript 449.

Šenoa A., trans., 1963: Sabrana djela. Pjesme, t. I., ed. S. Ježić. Zagreb, Znanje.

Zagreb, Archives of the Division for the History of the Croatian Theater, the Institute for the History of Croatian Literature, Theater and Music at the Croatian Academy of Sciences and Arts.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


PavlovićC. (2020). Przekład jako składnik poetyki. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 173-189. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.01

Cvijeta Pavlović 
Uniwersytet w Zagrzebiu  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-5800-961X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).