Dźwięk w przekładzie. Onomatopeje w wierszu Lokomotywa Juliana Tuwima i jego chorwackim przekładzie


Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę wymagającego środka stylistycznego, jakim jest onomatopeja, w oryginalnym tekście — wierszu Lokomotywa Juliana Tuwima i w jego chorwackim przekładzie. Onomatopeje imitują dźwięki rzeczywistości pozajęzykowej, wykorzystując w tym celu specyfikę warstwy fonicznej danego języka, są zatem uwarunkowane kulturowo. W analizowanym tekście wyjściowym warstwa foniczna w dużej mierze uzupełnia warstwę semantyczną, jednak w przekładzie ta zależność jest wyraźnie ograniczona. Techniki translatorskie, w tym liczne kompensacje, w tłumaczonym wierszu nie oddają w pełni wrażeń akustycznych oryginalnego tekstu.


Słowa kluczowe

onomatopeja; tłumaczenie; Tuwim; język polski; język chorwacki

Bagić K., 2012: Rječnik stilskih figura. Zagreb, Školska knjiga.

Bańko M., 2009: Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczych. Warszawa, PWN.

Barić E. et al., 1997: Hrvatska gramatika. Zagreb, Školska knjiga.

Bednarczyk A., 2008: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa, PWN.

Catford J. C., 1965: A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. London, Oxford University Press.

De Saussure F., 2000: Tečaj opće lingvistike. V. Vinja, tłum. Zagreb, ArTresor: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Ehlich K., 2009: Interjektion und Responsiv. W: L. Hoffmann, hrsg.: Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin—New York, Walter de Gruyter, s. 423—445.

Fiedorow A. B., 2002: Osnowy obszczej tieorii pieriewoda. Moskwa, Filologija TRI.

Fischer A., 1999: What, if Anything, is Phonological Iconity? W: M. Nänny, O. Fischer, eds.: From Miming Meaning. Iconity in Language and Literature. Amsterdam—Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, s. 123—134.

Guberina P., 1967: Stilistika. Zagreb, Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta.

Jakobson R., 1960: Poetyka w świetle językoznawstwa. „Pamiętnik Literacki“, z. 1, s. 77—86.

Jędrzejko E., 1997: Strategia tekstotwórcza a gry językowe. W: E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, red.: Gry w języku, literaturze i kulturze. Warszawa, Energeia.

Komissarow W. N., 2011: Sowriemiennoje pieriewodowiedienije. Moskwa, Walent.

Kubaszczyk J., 2016: Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich. Warszawa, PWN.

Lewicki R., 2017: Zagadnienia z lingwistyki przekładu. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Lipiński K., 2002: Po szynach ospale… O tłumaczeniach „Lokomotywy” Juliana Tuwima na język niemiecki. W: J. Koźbiał, red.: Recepcja — transfer, przekład. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 69—86.

Lukszyn J., 1993: Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa, PWN.

Nida E., 1964: Toward a Science of Translating. Leiden, E. J. Brill.

Ostaszewska D., Tambor J., 2006: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa, PWN.

Pavlović N., 2015: Uvod u teorije prevođenja. Zagreb, Leykam international d. o. o.

Peirce Ch., 1991: Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce. J. Hoopes, ed. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Pszczołowska L., 1975: Jak się przekłada onomatopeje. „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacje“, nr 6 (24), s. 87—98.

Sapir E., 1929: A study in phonetic symbolism. „Journal of Experimental Psychology“, nr 12 (3), s. 225—239.

Silić J., Pranjković I., 2005: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, Školska knjiga.

Szober S., 1962: Gramatyka języka polskiego. W. Doroszewski, oprac. Warszawa, PWN.

Tuwim J., 2007: Lokomotywa. Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P.

Tuwim J., 2015: Lokomotiva. J. Novljaković, E. Kišević, tłum. Zagreb, Ibis Grafika.

Winogradow W. S., 2004: Pieriewod: obszczije i leksiczeskije woprosy. Moskwa, Izdatielstwo instituta obszczego sriednieg obrazowanija RAO.

Woronin S. W., 2006: Osnowy fonosiemantiki. Moskwa, Izdatielstwo Lenand.

Wróbel H., 2001: Gramatyka języka polskiego. Podręcznik akademicki. Kraków, Od Nowa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


Pycia-KošćakP. (2020). Dźwięk w przekładzie. Onomatopeje w wierszu Lokomotywa Juliana Tuwima i jego chorwackim przekładzie. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 191-206. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.08

Paulina Pycia-Košćak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7886-7566
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).