Literatura mniejsza na przykładzie Briny Svit

Primož Mlačnik
https://orcid.org/0000-0001-7701-1064

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę literatury Briny Svit na podstawie konceptualizacji literatury mniejszej według Deleuze’a i Guattariego. Pojęcia takie jak (de)terytorializacja (schizofrenia), literatura mniejsza, jak i inne wyznaczniki literatury mniejszej zostały zastosowane w analizie komparatystycznej różnych składników literackich. Artykuł wyznacza trajektorię (definiowaną jako deterytorializacja, deedypalizacja, polityczność i kolektywność), która przejawia się w powieściach Svit napisanych po słoweńsku oraz w powieściach napisanych w języku francuskim. Lieratura Briny Svit umiejscawiana jest pomiędzy literaturą mniejszą a literaturą mniejszościową.


Słowa kluczowe

literatura mniejsza; język; polityczność; (de)terytorializacja; powieści Briny Svit

Brinkley R., Deleuze G., Guattari F., 1983: What is a Minor Literature? „Missisipi Review” 11 (3), pp. 13—33.

Broomans P., 2015: The Importance of Literature and Cultural Transfer: Redefining Minority and Migrant Cultures. „Studies on Cultural Transfer & Tranmission” 7, pp. 9—38.

Cergol J., 2014: “Minority” Literature: A Case Study in the Literary Production of the Italian Minority in Slovenia and Croatia and the Slovenian Minority in Italy. „International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication” 2, pp. 61—68.

Deleuze G., Guattari F., 1983: Anti-Oedipus. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Deleuze G., Guattari F., 1986: Kafka: Toward a Minor Literature. Minneapolis—London, University of Minnesota Press.

Deleuze G., Guattari F., 1987: A Thousand Plateaus. Minneapolis—London, University of Minnesota.

Felman S., 1977: Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise. „Yale French Studies” 55 (56), pp. 5—10.

Felman S., 1983: Beyond Oedipus: The Specimen Story of Psychoanalysis. „MLN: Comparative Literature” 98 (5), pp. 1021—1053.

Garcia J. N., 2017: Translation and the Limits of Minority Discourse in the Philippines. „Continuum: Journal of Media and Cultural Studies” 31 (1), pp. 24—32.

Khan R., Laurie, T., 2017: The Concept of Minority for the Study of Culture, „Continuum: Journal of Media and Cultural Studies” 31(1), pp. 92—103.

Mukherjee S., 2016: Videogames as “Minor Literature”: Reading Videogame Stories through Paratexts. „Journal of Theory and Criticism” 23, pp. 60—75.

Osti J., 2001: O romanih Brine Svit. „Sodobnost” 65 (11), pp. 1486—1491.

Ranciere J., 2011: The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London—New York, Continuum.

Samou D., 2014: Narratives of Arab Anglophone Women and the Articulation of a Major Discourse in a Minor Literature. „Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 16 (1), pp. 65—81.

Sarker S., 2013: On Remaining Minor in Modernisms: The Future of Women’s Literature. „Literature Compass” 10 (1), pp. 8—14.

Svit B., 1998: Con Brio. Ljubljana, Nova revija.

Svit B., 2000: Smrt slovenske primadone. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Svit B., 2003: Moreno. Ljubljana, Cankarjeva založba.

Svit B., 2008: Coco Dias ali Zlata vrata. Ljubljana, Cankarjeva založba.

Žižek S., 1987: Slovenci, ideologija, jezik. Ljubljana, Delavska enotnost.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


MlačnikP. (2020). Literatura mniejsza na przykładzie Briny Svit. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(1), 207-223. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.01.02

Primož Mlačnik 
Uniwersytet Lublański  Słowenia
https://orcid.org/0000-0001-7701-1064
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).