O czasopiśmie

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku.

W każdym numerze drukowane są teksty poświęconemu konkretnemu zagadnieniu stanowiącemu asumpt do refleksji w ramach zarówno tradycyjnych specjalności literaturoznawczych, jak i interdyscyplinarnych ujęć literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej.

Poza artykułami z bloku tematycznego w danym tomie publikowane są teksty niezwiązane bezpośrednio z tematem przewodnim, szkice, przekłady, eseje, recenzje, polemiki i sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Cel i zakres czasopisma

Celem czasopisma jest wymiana myśli naukowej oraz prezentacja oryginalnych wyników badań. W odnowionej formule pisma wśród najważniejszych założeń i wyzwań należy wskazać próbę wyjścia poza klasyczne ujęcia literatury rosyjskiej w stronę interdyscyplinarnych studiów, podejmujących aktualne problemy współczesnej humanistyki oraz analizę zagadnień literaturoznawczych wzbogaconą o konteksty kulturowe, społeczne, a także studia porównawcze, obejmujące relacje literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej z innymi literaturami narodowymi.

Czasopismo adresowane jest do filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, przedstawicieli ośrodków rusycystycznych i slawistycznych w Polsce i na świecie. 

Pismo jest indeksowane na liście ERIH+, DOAJ, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 40 punktów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych naukowców.