"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze w „Dziale głównym” drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu, wpisującemu się zarówno w tradycyjne specjalności literaturoznawcze (historia i teoria literatury, krytyka literacka, metodologia badań literackich, komparatystyka), jak i w interdyscyplinarne ujęcia literatury rosyjskiej w powiązaniu z takimi obszarami jak kino, muzyka, teatr oraz sztuki wizualne. Poza artykułami z bloku tematycznego w danym tomie publikowane są teksty, poruszające problematykę niezwiązaną bezpośrednio z tematem przewodnim. Osobną część stanowią szkice służące omówieniu książek i prac naukowych z zakresu kultury i literatury rosyjskiej, a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych (działy „Recenzje", „Omówienia”, „Sprawozdania"). W odnowionej formule czasopisma ważnym, projektowanym działem będzie również obszar obejmujący tłumaczenia tekstów o charakterze historyczno- oraz teoretycznoliterackim (dział „Przekłady”).

ISSN: 0208-5038 (Print) ISSN: 2353-9674 (Online) DOI: 10.31261/RSL


 
 

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022 (Re)presje

2020-11-23

RSL nr 32/2022 (Re)presje

(nabór tekstów otwarty)

32. numerem „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” chcemy sprowokowaćdyskusję nie tylko wokół ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianeji innych wojen, konfliktów oraz represji, czy Czarnobyla. Chcemy temat potraktować szerzej i zapytać o ofiary wśród dyskryminowanych grup społecznych, mniejszości etnicznych i narodowych. Czekamy zatem na teksty pisane z perspektywy (post)memorialnej, (post)imperialnej, ale również postkolonialnej i (post) (Kliknij, by przeczytać cały CFP).

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 31/2021 (Pro)testy

2020-11-23

RSL nr 31/2021 (Pro)testy

(nabór tekstów otwarty)

W 31. numerze „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” chcemy przyjrzeć się historii protestów w Rosji i krajach byłego bloku wschodniego, zapytać o ich konsekwencje w wymiarze społecznym i indywidualnym, a także upomnieć się o utrwalone w literaturze i sztuce różne formy protestu wobec opresyjnych działań władzy, systemu, ale i społeczeństwa. (Klilknij, by przeczytać cały CFP).

   • CEEOL
  • BazHum
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
5