ETYKA PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” przyjęła i stosuje zasady etyczne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Zasady etyczne obowiązujące w naszym czasopiśmie zostały opracowane na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Commitee on Publication Ethics – www.publicationethics.org).

1. OBOWIĄZKI REDAKTORA

1.1 ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Redakcja czasopisma podejmuje decyzje, które z artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w czasopiśmie. Redakcja dba również o spójność publikowanych materiałów oraz jest gotowa do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zajdzie taka potrzeba.

1.2 ZASADA FAIR PLAY
Redakcja czasopisma zapewnia, że kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, narodowość czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie będą miały wpływu na ocenę artykułów.

1.3 ZASADA POUFNOŚCI
Redakcja czasopisma przestrzega zasady poufności, czyli nie ujawnia osobom postronnym żadnych informacji na temat zgłaszanych tekstów i ich autorów. Osobami upoważnionymi do posiadania takich informacji pozostają jedynie sami Autorzy, Recenzenci, członkowie Redakcji oraz Wydawca.

1.4 ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW
Zgodnie z zasadami etyki wydawniczej Redakcja czasopisma ma prawo do wycofania tekstu z danego numeru oraz wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych. Jeśli autor postanowi odwołać się od decyzji o nieopublikowaniu jego artykułu, ostateczna decyzja w tej sprawie należy do redaktora naczelnego. Nieopublikowane artykuły przesłane do Redakcji czasopisma nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji czasopisma i Wydawnictwa oraz osoby postronne bez uprzedniej pisemnej zgody Autorów.

1.5 ZASADA RZETELNOŚCI NAUKOWEJ
Redakcja czasopisma zobowiązuje się do dbania o rzetelność naukową publikowanych tekstów. W związku z tym Redakcja ma prawo do nanoszenia koniecznych poprawek, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk wydawniczych (plagiatu, autoplagiatu itp.) do podjęcia decyzji o wycofaniu tekstu z publikacji.

1.6 ZASADA WYCOFANIA TEKSTU
Redakcja czasopisma ma prawo do wycofania tekstu z publikacji:
- jeśli są dowody świadczące o nierzetelności i braku wiarygodności badań;
- w przypadku znaczących błędów merytorycznych;
- jeśli był on już opublikowany gdzie indziej;
- jeśli nosi on znamiona plagiatu/autoplagiatu;
- jeśli Autor narusza zasady etyki wydawniczej.

2. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

2.1 ZASADA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY Z REDAKCJĄ
Recenzenci mogą uczestniczyć w pracach Redakcji czasopisma i mieć wpływ na decyzje redaktorów. Za pośrednictwem Redakcji Recenzenci przekazują Autorom tekstów sugestie i merytoryczne uwagi, szczególnie w przypadku braku rekomendacji do publikacji.

2.2 ZASADA TERMINOWOŚCI
Recenzenci zobowiązani są do przesłania recenzji w ustalonym terminie. W przypadku niemożliwości przygotowania recenzji bądź dotrzymania terminu (względy merytoryczne i osobiste, konflikt interesów itp.) powinni oni niezwłocznie zawiadomić Redakcję czasopisma.

2.3 ZASADA POUFNOŚCI
Wszystkie przedłożone do recenzji teksty mają charakter poufny, co oznacza, że Recenzenci nie mogą udostępniać ich osobom postronnym (z wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

2.4 ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW
Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych korzyści oraz nie powinni oceniać tekstów, w przypadku których może zachodzić podejrzenie o występowaniu konfliktu interesów z Autorem/Autorami.

2.5 ZASADA RZETELNOŚCI
Recenzent powinien wskazać Autorom tekstów te źródła, które jego zdaniem należy uwzględnić w pracy w celu podniesienia jej poziomu merytorycznego.

2.6 ZASADA OBIEKTYWIZMU
Recenzenci zobowiązani są do rzetelnych i obiektywnych ocen recenzowanych tekstów. Wszelkie uwagi i sugestie Recenzenta powinny być bezstronne i odpowiednio uargumentowane

3. OBOWIĄZKI AUTORA

3.1 ZASADA ORYGINALNOŚCI
Autor powinien zgłosić do publikacji wyłącznie własny, oryginalny tekst. Wszelkie prace, interpretacje, konkluzje innych autorów wymagają zastosowania oznaczeń, które wskazują na cytowanie. Odpowiedniego zacytowania wymagają również fragmenty własnych opublikowanych wcześniej tekstów. Plagiatowanie, autoplagiatowanie uważane jest za niezgodne z etyką wydawniczą.

3.2 ZASADA RZETELNOŚCI NAUKOWEJ
Autor jest zobowiązany dbać o rzetelność naukową tekstu przesyłanego do publikacji. Tekst powinien zawierać niezbędne informacje, które umożliwią identyfikację źródeł. W przypadku przesyłania do publikacji tekstu wraz z materiałem graficznym Autor zobowiązany jest przedstawić zgodę właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie. Wszelkie przejawy nierzetelności oraz nieprzestrzeganie zasad etyki wydawniczej w prezentowaniu badań, źródeł i zastosowanej metodologii mogą skutkować wycofaniem tekstu przez Redakcję czasopisma.

3.3 ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW
Autor jest zobowiązany do powiadomienia Redakcji czasopisma o możliwym konflikcie interesów, który mógłby wpłynąć na prezentowane w tekście interpretacje bądź na decyzję o publikacji w czasopiśmie. Ponadto za nieetyczne uważa się równoległe wysyłanie tekstu do więcej niż jednego czasopisma/monografii.

3.4 ZASADA DOTYCZĄCA BŁĘDÓW PO PUBLIKACJI
Autor powinien niezwłocznie powiadomić Redakcję czasopisma, jeśli znajdzie w swoim tekście znaczące błędy lub inne nieścisłości, które mogą wpłynąć na poziom merytoryczny prezentowanego tekstu.

3.5 ZASADA DOTYCZĄCA AUTORSTWA
Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski jest zobowiązany do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz danych, kto jest autorem koncepcji, interpretacji, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu). Autor powinien zadbać również o to, by pozostali współautorzy zaakceptowali tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie.