Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##


Redakcja przyjmuje jedynie teksty oryginalne. Autorów prosimy o przesłanie: artykułu w języku polskim lub angielskim i – w osobnym dokumencie – krótkiego abstraktu w języku angielskim (streszczenie, tytuł artykułu, słowa kluczowe), dodatkowo notki o Autorze i numeru orcid, a także oświadczenia autorskiego na adres: anthropo@us.edu.pl. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami formalnymi (patrz pdf). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów.
Informacje o naborze tekstów dostępne są w dziale Informacje dla Autorów (patrz: Informacje dla Autorów)
Autor zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie przesłanego tekstu po wpłynięciu recenzji. Może otrzymać decyzję aprobatywną lub negatywną, może też zostać poproszony o dokonanie zmian i poprawy tekstu – tak się stanie w momencie zaznaczenia takiej konieczności przez Recenzentów (patrz: formularz recenzji).
Zwracamy Autorom uwagę, że przesłanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się Autorem, zachowuje się prawo autorskie do przesłanego tekstu i że tekst w niczym nie narusza praw osób trzecich. Autor wyraża równocześnie zgodę na umieszczanie artykułu w bazach i repozytoriach naukowych. Materiał ilustracyjny, o ile pojawia się w tekście, wymaga jednoczesnego przesłania pisemnego oświadczenia właściciela praw autorskich o wyrażeniu zgody na publikację ilustracji.
Autor jest proszony o przesłanie oświadczenia:
– wzór oświadczenia w języku polskim (pobierz plik)
– wzór oświadczenia w języku angielskim (pobierz plik)
Udzielenie zgody na publikację tekstu w czasopiśmie i udostępnienie w bazach danych, dodatkowo wsparte jest zobowiązaniem Autora do określenia swojego wkładu w powstanie publikacji i poinformowania o źródłach finansowania badań w celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwritingu” i „guest authorship”.
Szerzej na temat zasad etycznych stosowanych w czasopiśmie „Anthropos?” zobacz dział Zasady etyczne.