Zespół redakcyjnyRedaktorzy Naczelni
dr hab. Prof. UŚ Jarosław Zagrodnik (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski)

Sekretarz Redakcji 
mgr Ewelina Bachera

Komitet Redakcyjny

Cynthia Alkon (Texas A&M University, USA)
Matjaž Ambrož (University of Ljubljana, Słowenia)
Michael Bohlander (Durham University, Wielka Brytania)
Teresa Dukiet Nagórska (Uniwersytet Śląski, Polska)
Amalia Calderón Lozano (Colegio de Abogados de Sevilla, Hiszpania)
Clifford S. Fishman (The Catholic University of America w Waszyngtonie, USA)
Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Violetta Konarska-Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Radosław Koper (Uniwersytet Śląski, Polska)
Damjan Korošec (University of Ljubljana, Słowenia)
Henryk Malevski (Uniwersytet Mikołaja Römera, Wilno)
Kazimierz Marszał (Uniwersytet Śląski, Polska)
Jamil Mujuzi (University of the Western Cape, Republika Południowej Afryki)
Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki, Polska)
David Weisburd (Hebrew University, Izrael)
Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

dr hab. Prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na macierzystym wydziale. Równolegle rozpoczął aplikację sądową w okręgu obecnego Sądu Okręgowego w Katowicach, którą pozytywnym złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2001 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego WPIA UŚ. W 2003 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Skarga subsydiarna w procesie karnym” pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Kazimierza Marszała. W dn. 1 lutego 2004 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które to stanowisko zajmował także po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Podstawę jego uzyskania (25 marca 2014 r.) stanowiła rozprawa habilitacyjna pt. „Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym”. Z dniem 1 września 2017 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim.

Przez ponad 12 lat, od 1 lutego 2007 r. do 30 września 2019 r. pełnił funkcję Kierownika Studiów – Prawo niestacjonarne, a wraz z powstaniem kierunku Przedsiębiorczość również kierownika studiów stacjonarnych na tym kierunku. Z racji pełnionej funkcji przewodniczył egzaminom dyplomowym i nadaniu tytułu magistra ponad 2500 studentów.

Od 2007 r. współpracuje z Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  

2012-2016 członek wydziałowej komisji ds. kształcenia.

Od 2012 r. systematycznie współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu; od 2018 r. z Okręgową Izba Radców Prawnych w Katowicach oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

W 2015 r., podjął inicjatywę utworzenia studiów podyplomowych ,,Prawo i Proces Karny – współczesne problemy praktyczne’’. Dwie odsłony tych studiów, których był kierownikiem, odbyły się w 2015 i 2016 r. W ramach studiów prowadził wykłady z zakresu procesu karnego i procesu karnego skarbowego.

W okresie od 26 maja 2015 r. - 30 września 2019 r. - przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.  

Autor opinii prawnych dla Ministerstwa Sprawiedliwości (marzec 2016 r.) oraz dla Biura Analiz Sejmowych (grudzień 2019 r.).  

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbył staż naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką Pana Profesora Jerzego Skorupki.

Pełnił funkcję przewodniczącego zespołu ds. przygotowania projektu wytycznych co do tworzenia oraz zmiany programów studiów na Uniwersytecie Śląskim (2019 r.).

 Od listopada 2015 r. - czynny radca prawny.

Od stycznia 2016 r. – ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych; stały opiniodawca zmian w płaszczyźnie legislacyjnej dotyczących sfery prawa karnego procesowego, materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

Od 2019 r. – Dyrektor Kierunku Prawo i jednocześnie Zastępcy Dyrektora Kierunku Przedsiębiorczość. Wymienione powołania były poprzedzone powołaniem na funkcję Pełnomocnika Rektora ds. organizacji kształcenia na kierunku Prawo.  

Od 2019 r. - członkostwo w Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej na I Kongresie Prawników Polskich przez władze organizacji samorządowej licznie reprezentującej środowisko sędziowskie (Iustitia) oraz samorządu adwokackiego i radcowskiego.

Aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianą programu kształcenia oraz forsowaniu (we współpracy z Panią Prodziekan, Prof. dr hab. Katarzyną Grzybczyk) nowej koncepcji kształcenia na kierunku Prawo (studia niestacjonarne), a także zmian programowych, które wyrażały się m.in. w powołaniu przedmiotów interdyscyplinarnych, które miały służyć przełamaniu tradycyjnego, jednowymiarowego spojrzenia na kształcenie w poszczególnych dziedzinach prawa. W dalszej odsłonie wiązało się z przygotowaniem kierunku Prawo w zakresie dotyczącym koncepcji, programu i jakości kształcenia, w ścisłej współpracy z Panem Prodziekanem, Profesorem Piotrem Piniorem oraz Panią mgr Agatą Galbierz, do akredytacji programowej przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną w dniach 22-23 maja 2017 r. W wyniku tej akredytacji kierunek Prawo został pierwszym tego rodzaju kierunkiem w Polsce, który spotkał się z oceną wyróżniającą ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego "Iustitia".

2012-2016 - Rzecznik Dyscyplinarny w sprawach studentów Studiów Doktoranckich. Legitymacja do pełnienia związanych z tym zadań został udzielona ponownie na okres kadencji władz rektorskich trwającej do września 2020 r.

Współredaktor czasopisma Problemy  Prawa Karnego.

Recenzent w wielu czasopismach naukowych.

W aspekcie szkoleniowym współpracował z Prokuraturą Apelacyjną w Katowicach, Izbą Celną w Katowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Za swoją działalność na płaszczyźnie naukowo-badawczej i dydaktycznej był kilkukrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Autor recenzji wniosku o Diamentowy Grant na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowego Centrum Nauki).

Zainteresowania badawcze Prof. Jarosława Zagrodnika koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki przebiegu procesu karnego, praw pokrzywdzonego w procesie karnym, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Jest autorem ponad 90 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych.

 

Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

 Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1974 r. W tym samym roku podjął pracę, wpierw jako asystent stażysta, a później asystent w Zakładzie Kryminalistyki tego Uniwersytetu. W 1979 r. obronił rozprawę doktorską pt. Wpływ schizofrenii na obraz pisma ręcznego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Kegla. W 1980 r., jako adiunkt rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego, a później Katedrze Prawa Karnego Procesowego, którą kierował prof. dr hab. Kazimierz Marszał. Pod jego kierunkiem przygotował rozprawę habilitacyjną pt. Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym (Katowice 1989).

Zainteresowania badawcze prof. Kazimierza Zgryzka dotyczą przede wszystkim prawa karnego procesowego, a w szczególności stosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym, dowodu z opinii biegłych psychiatrów oraz zagadnień prawa do obrony w postępowaniu karnym. W jego publikacjach znajdziemy także odwołania do prawa karnego materialnego oraz prawa nieletnich.

Przez dwie kadencje (w l. 1993/1999) pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych, a później - także przez dwie kadencje, w l. 1999/2005 - był dziekanem Wydziału. Był członkiem Senatu UŚl., uczestniczył w pracach wielu komisji uczelnianych i wydziałowych. Przewodniczył senackiej Komisji Statutowej.

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej ”Solidarność” UŚl. (w l.1991/1994).

Przez cztery kadencje pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Bioetycznej Śląskiej Izbie Lekarskiej, a także przy Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zaś obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Aktualnie pełni funkcję kierownika Zespołu Prawa Karnego Procesowego Instytutu Prawa i Administracji. Przez kilka kadencji pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. wykroczeń dyscyplinarnych studentów oraz wykroczeń dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, był także przewodniczącym Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej ds. Wykroczeń studentów UŚl.

Przez trzy kadencje kierował Uczelnianą Komisją Wyborczą. Był ekspertem Komisji Zdrowia Sejmu RP II kadencji oraz Komisji Nadzwyczajnej Sejmu III i IV kadencji. Podczas jego kadencji dziekańskiej wybudowana została nowa siedziba Wydziału.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym także popularyzujących prawo.

Wspólnie z prof. zw. dr. hab. Piotrem Hofmańskim i SSN Elżbietą Sadzik przygotował Komentarz do kodeksu postępowania karnego, w serii Duże Komentarze (4. wydania, 3 tomy), cieszący się znacznym zainteresowaniem zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.

Uczestniczył także w opracowaniu Komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (II wyd., red. L. Ogiegło). Jest współautorem podręcznika do procedury karnej, początkowo pod red. prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała, a później pod redakcją (i współredakcją) dr. hab. prof. UŚl. Jarosława Zagrodnika.

Jest współredaktorem czasopisma „Problemy Prawa Karnego”.

Uczestniczył w charakterze promotora lub recenzenta w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2014 r.