Zespół redakcyjnyRedaktorzy Naczelni
Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski, Polska)
dr hab. Prof. UŚ Jarosław Zagrodnik (Uniwersytet Śląski, Polska) - profil naukowy

Sekretarz Redakcji 
mgr Ewelina Bachera

Rada Naukowa

Cynthia Alkon (Texas A&M University, USA)
Matjaž Ambrož (University of Ljubljana, Słowenia)
Michael Bohlander (Durham University, Wielka Brytania) - profil naukowy
Amalia Calderón Lozano (Colegio de Abogados de Sevilla, Hiszpania)
Clifford S. Fishman (The Catholic University of America w Waszyngtonie, USA)
Justyna Karaźniewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Monika Klejnowska (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Violetta Konarska-Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Damjan Korošec (University of Ljubljana, Słowenia) - profil naukowy
Ewa Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Henryk Malevski (Uniwersytet Mikołaja Römera, Wilno)
Jamil Mujuzi (University of the Western Cape, Republika Południowej Afryki) - profil naukowy
Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki, Polska)
David Weisburd (Hebrew University, Izrael) - profil naukowy
Irene Wieczorek (Durham University, Wielka Brytania) - profil naukowy
Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na macierzystym wydziale. Równolegle rozpoczął aplikację sądową w okręgu obecnego Sądu Okręgowego w Katowicach, którą pozytywnym złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2001 roku. W 2003 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Skarga subsydiarna w procesie karnym” pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Kazimierza Marszała. W dn. 1 lutego 2004 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które to stanowisko zajmował także po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Podstawę jego uzyskania (25 marca 2014 r.) stanowiła rozprawa habilitacyjna pt. „Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym”. Z dniem 1 września 2017 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim.

Od 1 lutego 2007 r. do 30 września 2019 r. pełnił funkcję Kierownika Studiów – Prawo niestacjonarne, a wraz z powstaniem kierunku Przedsiębiorczość również kierownika studiów stacjonarnych na tym kierunku. Przez okres roku do końca września 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  

Od 2012 r. systematycznie współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu; od 2018 r. z Okręgową Izba Radców Prawnych w Katowicach oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbył staż na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od listopada 2015 r. wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych oraz w sprawach dotyczących zagrożeń finansowych podmiotów zbiorowych.

Od stycznia 2016 r. – ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych; stały opiniodawca zmian w płaszczyźnie legislacyjnej dotyczących sfery prawa karnego, prawa karnego procesowego, materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

Od 2019 r. - członkostwo w Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej na I Kongresie Prawników Polskich przez władze organizacji samorządowej reprezentującej środowisko sędziowskie (Iustitia) oraz samorządu adwokackiego i radcowskiego.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego "Iustitia".

Od 2012 do nadal - Rzecznik Dyscyplinarny w sprawach studentów Studiów Doktoranckich. Od 2021 r. członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.

Współredaktor czasopisma Problemy  Prawa Karnego.

Recenzent w wielu czasopismach naukowych.

Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki.

Za swoją działalność na płaszczyźnie naukowo-badawczej i dydaktycznej był kilkukrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Jest członkiem Komitetów międzynarodowych, takich jak:

  • Centre for Criminal Law and Criminal Justice (Durham University)

oraz

  • Northumbria University.

Zainteresowania badawcze prof. Jarosława Zagrodnika koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu procesu karnego, prawa i procesu karnego skarbowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz problematyce Criminal Compliance, w tym zagadnieniach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym anglojęzycznej monografii: ''Principles of Polish Criminal Procedure''.

Profesor Jarosław Zagrodnik znalazł się wśród 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2021 wg rankingu Gazety Prawnej.

 

Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

 Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1974 r. W tym samym roku podjął pracę, wpierw jako asystent stażysta, a później asystent w Zakładzie Kryminalistyki tego Uniwersytetu. W 1979 r. obronił rozprawę doktorską pt. Wpływ schizofrenii na obraz pisma ręcznego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Kegla. W 1980 r., jako adiunkt rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego, a później Katedrze Prawa Karnego Procesowego, którą kierował prof. dr hab. Kazimierz Marszał. Pod jego kierunkiem przygotował rozprawę habilitacyjną pt. Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym (Katowice 1989).

Zainteresowania badawcze prof. Kazimierza Zgryzka dotyczą przede wszystkim prawa karnego procesowego, a w szczególności stosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym, dowodu z opinii biegłych psychiatrów oraz zagadnień prawa do obrony w postępowaniu karnym. W jego publikacjach znajdziemy także odwołania do prawa karnego materialnego oraz prawa nieletnich.

Przez dwie kadencje (w l. 1993/1999) pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych, a później - także przez dwie kadencje, w l. 1999/2005 - był dziekanem Wydziału. Był członkiem Senatu UŚl., uczestniczył w pracach wielu komisji uczelnianych i wydziałowych. Przewodniczył senackiej Komisji Statutowej.

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej ”Solidarność” UŚl. (w l.1991/1994).

Przez cztery kadencje pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Bioetycznej Śląskiej Izbie Lekarskiej, a także przy Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zaś obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Aktualnie pełni funkcję kierownika Zespołu Prawa Karnego Procesowego Instytutu Prawa i Administracji. Przez kilka kadencji pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. wykroczeń dyscyplinarnych studentów oraz wykroczeń dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, był także przewodniczącym Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej ds. Wykroczeń studentów UŚl.

Przez trzy kadencje kierował Uczelnianą Komisją Wyborczą. Był ekspertem Komisji Zdrowia Sejmu RP II kadencji oraz Komisji Nadzwyczajnej Sejmu III i IV kadencji. Podczas jego kadencji dziekańskiej wybudowana została nowa siedziba Wydziału.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym także popularyzujących prawo.

Wspólnie z prof. zw. dr. hab. Piotrem Hofmańskim i SSN Elżbietą Sadzik przygotował Komentarz do kodeksu postępowania karnego, w serii Duże Komentarze (4. wydania, 3 tomy), cieszący się znacznym zainteresowaniem zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.

Uczestniczył także w opracowaniu Komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (II wyd., red. L. Ogiegło). Jest współautorem podręcznika do procedury karnej, początkowo pod red. prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała, a później pod redakcją (i współredakcją) dr. hab. prof. UŚl. Jarosława Zagrodnika.

Jest współredaktorem czasopisma „Problemy Prawa Karnego”.

Uczestniczył w charakterze promotora lub recenzenta w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2014 r.