ETYKA

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Czasopismo ,,Problemy Prawa Karnego’’ w trosce o zachowanie wysokiej jakości publikowanych tekstów oraz rzetelności naukowej działa w oparciu o standardy wydawnicze określone przez COPE (Committee on Publication Ethics - Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).

Zasady obowiązujące Redakcję:

 1. Redaktorzy naczelni dokonują wyboru recenzentów, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy oraz kompetencje.
 2. Sekretarz redakcji przesyła otrzymane od autorów teksty i w porozumieniu z redaktorami naczelnymi kieruje teksty do oceny recenzentów wybranych w myśl zasady uczciwości, bezstronności i terminowości.
 3. Każdy artykuł poddawany jest podwójnej ślepej recenzji (double-blind review process - recenzenci nie znają tożsamości autorów, autorzy nie znają tożsamości recenzentów) na podstawie jednolitego formularza recenzji.
 4. Do momentu opublikowania tekstów, redakcja traktuje teksty jako dokumenty poufne.
 5. Redakcja nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat tekstów przesłanych do czasopisma. Osobami upoważnionymi do posiadania takich informacji jest autor, redakcja, członkowie Komitetu Redakcyjnego, recenzenci wyznaczeni do oceny poszczególnych tekstów, osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 6. Ostateczna decyzja w przedmiocie publikacji tekstu w Problemach Prawa Karnego należy do redaktorów naczelnych czasopisma.
 7. Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie publikacji tekstów nadesłanych do redakcji redaktorzy naczelni kierują się przede wszystkim opiniami recenzentów dotyczącymi oryginalności opracowania, kompleksowości analizy, waloru poznawczego pracy, adekwatności tytułu do treści opracowania, poprawności merytorycznej, języka i stylu opracowania, przejrzystości wywodów, doboru i wykorzystania literatury oraz oceny kompozycji tekstu.
 8. W ramach kwalifikacji tekstów do publikacji uwzględnia się ich znaczenie w aspekcie zakresu tematycznego czasopisma oraz jakość i rzetelność, bez względu na narodowość autora, jego przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy też wyznanie.
 9. Nieopublikowane teksty nie mogą być wykorzystywane w procesie wydawniczym.
 10. Redakcja ma prawo do wycofania tekstu z publikacji, jeżeli wyjdzie na jaw, że narusza on zasady etyki wydawniczej albo jeśli istnieją dowody świadczące o braku jego wiarygodności.

 Zasady obowiązujące Recenzentów:

 1. Recenzent zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z opracowaną recenzją. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do osobistych korzyści.
 2. Dokonana przez recenzenta ocena przesłanego do recenzji tekstu powinna cechować się profesjonalizmem i obiektywizmem.
 3. Recenzent winien sporządzić recenzję i przesłać ją redakcji bez zbędnej zwłoki w formie elektronicznej.
 4. Recenzent winien traktować otrzymany do recenzji tekst jako dokument poufny.
 5. Recenzent może odmówić sporządzenia oceny pracy bez podania powodu.
 6. Recenzent winien zawrzeć w formularzu recenzji informacje, które pozwolą autorowi na wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek. Służy to zapewnieniu najwyższych standardów merytorycznych publikowanych tekstów.
 7. Recenzent winien poinformować redakcję o każdym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

 Zasady obowiązujące autorów: 

 1. Autorzy, przesyłający artykuły do „Problemów Prawa Karnego”, poprzez złożenie oświadczenia autorskiego potwierdzają, że treść przesyłanego przez nich tekstu jest oryginalna i że w tym kształcie nie został on wcześniej opublikowany, ani też nie jest obecnie złożony do publikacji w innym wydawnictwie. Plagiat we wszystkich jego formach stanowi bowiem nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalny.
 2. Autorami publikacji mogą być tylko osoby, które wniosły znaczący wkład w jej powstanie.
 3. Autor przesyłający tekst do Redakcji czasopisma ‘’Problemy Prawa Karnego’’ zapewnia, że wszystkie osoby w dany tekst zaangażowane zostały uwzględnione jako autorzy/współautorzy przesyłanego tekstu.
 4. Autor zapewnia również, że wszyscy współautorzy zaakceptowali jego treść oraz układ i wyrazili zgodę na jego publikację, wraz z włączeniem ich nazwisk jako autorów zgodzili się na przesłaną wersję manuskryptu oraz włączenie ich nazwisk jako współautorów.
  Ghostwriting i guest authorship jako zjawiska nieetyczne nie są akceptowane.
 5. W przypadku odkrycia przez autora/współautorów istotnego błędu lub niedokładności w treści przesyłanego tekstu, jest on/są oni zobowiązany/zobowiązani do niezwłoczne powiadomienia redaktora o konieczności wycofania tekstu bądź naniesienia na tekst istotnych poprawek.
 6. Informacje uzyskane prywatnie (np. w rozmowie, korespondencji, dyskusji) nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora.

 

Listę recenzentów poszczególnych numerów czasopisma umieszcza się na stronie internetowej czasopisma, bez podawania osoby recenzenta poszczególnej publikacji.

Za publikację artykułu w czasopiśmie ,,Problemy Prawa Karnego’’, autor nie ponosi żadnych kosztów.

Powyższe zasady zostały opracowane w oparciu o standardy etyki publikacyjnej określone przez Committee on Publication Ethics.

Dokument jest dostępny pod adresem: http://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf .