Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym jako element procesu społecznej readaptacji


Abstrakt

W artykule zostały omówione m.in. nowoczesne metody komunikowania się skazanych z bliskimi, problematyka tzw. widzeń intymnych, kwestia kontaktów skazanych ze światem zewnętrznym w sytuacji pandemii COVID-19 oraz wyniki działalności instytucji kontrolnych.


Słowa kluczowe

prawo do kontaktów; widzenia intymne; tymczasowo aresztowani; europejskie reguły więzienne; orzeczenia ETPC; COVID-19

Literatura

Dąbkiewicz K.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa 2015.

Deka R.: Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W: Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych. Red. P. Frąckowiak, M. Szykut. Toruń 2017.

Friedrich W.: Wychowawczo-resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, t. 6.

Lelental S.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa 2017.

Lelental S.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa 2020 [Legalis].

Postulski K.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa 2017.

Potulski J.: Rozdział X: Kara pozbawienia wolności. Nb. 1–4. W: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Red. J. Lachowski. Warszawa 2016.

Szczygieł G.B.: Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok 2002.

Szymanowski T.: Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej. Warszawa 2017.

Zgoliński I.: Rozdział X: Kara pozbawienia wolności. Nb. 8. W: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Red. J. Lachowski. Warszawa 2016.

Źródła internetowe

Case of Polyakova and others v. Russia, Applications nos. 35090/09 and 3 others.European Court of Human Rights. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-171774”]} [dostęp: 30.04.2021].

COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights of prisoners in Europe. Council of Europe, 6.04.2020. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-therights-of-prisoners-in-europe [dostęp: 30.04.2021].

COVID-19: what is happening in European prisons? European Prison Observatory, 2020. http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-europeanprisons&catid=7&Itemid=101 [dostępu: 30.04.2021].

Kieszkowska A.: Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne. „Probacja” 2009, nr 2. https://www.arch.ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2009/nr2/7kieszkowska.pdf [dostęp: 30.04.2021].

Komentarz do Europejskich Reguł Więziennych. Council of Europe. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspxObjectId=09000016809c9086 [dostęp: 23.04.2021].

Koronawirus. Więziennicy: widzenia osadzonych z dziećmi zbyt niebezpieczne. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12.08.2020. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-widzenia-osadzonych-z-dziecmi-zbyt-niebezpiecznedgsw [dostęp: 2.02.2021].

Koronawirus. Wracają widzenia osadzonych – ale tylko z jednym członkiem rodziny i bez dzieci. Interwencja Rzecznika. Rzecznik Praw Obywatelskich, 29.07.2020. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wracaja-widzenia-osadzonych-z-rodzinami-ale-nie-z-dziecmi-interwencja-rpo [dostęp: 2.02.2021].

Lenart-Kłoś K.: Podmioty i uwarunkowania resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2013, t. 4. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2013-t4/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2013-t4-s185-203/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2013-t4-s185-203.pdf [dostęp: 2.02.2021].

Linowski K.: Możliwości rozwoju człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej poprzez utrzymywanie kontaktów zewnętrznych. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2011, nr 8. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensisr2001-t-n8/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis-r2001-t-n8-s125-143/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis-r2001-t-n8-s125-143.pdf [dostęp: 2.02.2021].

Machel H.: Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej. „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 7, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t7/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t7-s45-57/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2014-t7-s45-57.pdf [dostęp: 2.02.2021].

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnej Służby Więziennej płk. Andrzeja Leńczuka w sprawie widzeń z dziećmi, z dnia 6 sierpnia 2020 r., skierowana do Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanny Machińskiej. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20DGSW%20ws%20widze%C5%84%20z%20dzie%C4%87mi%2C%206.08.2020.pdf [dostęp: 2.02.2021].

Pismo Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Andrzeja Leńczuka w sprawie widzeń z dnia 29 lipca 2020 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20S%C5%82u%C5%BCby%20Wi%C4%99ziennej%20ws.%20%20wznowienia%20widze%C5%84%2C%2029.07.2020.pdf [dostęp: 2.02.2021].

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu, Dla interesantów, Widzenia, Komunikat – wstrzymanie widzeń. Służba Więzienna. https://www.sw.gov.pl/strona/dlainteresantow-zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu [dostęp: 2.02.2021].

Zakład Karny w Krzywańcu, Dla interesantów, Widzenia. Służba Więzienna. https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-krzywancu [dostęp: 2.02.2021].

Raporty

„Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 5: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2011.

„Biuletyn RPO. Źródła” 2015, nr 4: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2014.

„Biuletyn RPO. Źródła” 2016, nr 4: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015.

„Biuletyn RPO. Źródła” 2017, nr 4: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w roku 2016.

„Biuletyn RPO. Źródła” 2019: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w roku 2018.

„Biuletyn RPO. Źródła” 2020, nr 3: Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w roku 2019.

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z poźn. zm.

Europejska Konwencja Praw Człowieka. Council of Europe. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 30.04.2021].

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167.

Rekomendacja Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych. http://www.bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/CZSW/prawaczl/document.pdf [dostęp: 2.02.2020].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. Dz.U. 2016 poz. 2231.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Dz.U. 2020 poz. 433.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dz.U. 2020 poz. 491.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemii. Dz.U. 2020 poz. 522.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-29


HulakA. (2021). Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym jako element procesu społecznej readaptacji. Problemy Prawa Karnego, 5(2), 1-25. https://doi.org/10.31261/PPK.2021.05.02.01

Agata Hulak 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7119-4346
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).