Lexical and syntactic aspects of narrative discourse in individuals with dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease


Abstract

Changes in speech and communication are seen in both dementia with Lewy bodies (DLB) and Alzheimer’s disease (AD). The study aimed at delineating differences between two groups in terms of lexical and syntactic aspects of connected speech. 12 patients with DLB and 13 patients with AD participated in the study. Transcriptions of patients’ recordings documenting the performance of the picture description task were analysed, with emphasis on the first minute of the recording. DLB patients used fewer words and definite pronouns than AD patients. Individuals with AD produced longer utterances and used more words per minute. The results are interpreted in the context of cognitive profile typical for DLB and AD. Discourse inefficiency in AD seems to be related to lexical and semantic deficits leading to lower idea density.


Keywords

discourse; aphasia; fluent speech; non-fluent speech; autosemantic words; type to token ratio (TTR)

Abdalla, M., Rudzicz, F., Hirst, G. (2018). Rhetorical structure and Alzheimer’s disease. Aphasiology, 32(1), 41–60.

Ahmed, S., Haigh, A.M.F., Jager, C.A. de, Garrard, P. (2013). Connected speech as a marker of disease progression in autopsy-proven Alzheimer’s disease. Brain, 136(12), 3727–3737.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision. DSM-IV-TR. Washington: American Psychiatric Association.

Ash, S., i in. (2011). The organization of narrative discourse in Lewy body spectrum disorder. Brain and Language, 119(1), 30–41.

Ash, S., i in. (2012a). Impairments of speech fluency in Lewy body spectrum disorder. Brain and Language, 120(3), 290–302.

Ash, S., i in. (2012b). The organization and anatomy of narrative comprehension and expression in Lewy body spectrum disorders. Neuropsychology, 26(3), 368.

Barcikowska, M. (2014). Choroba Alzheimera. W: A. Stępień (red.), Neurologia (t. 2, s. 596–603). Warszawa: Medical Tribune Polska.

Barczak, A., Hintze, B. (2020). Otępienie z ciałami Lewy’ego – kryteria diagnostyczne i leczenie. Psychiatria po Dyplomie, 3, 38–42.

Barczak, A., i in. (2015). Otępienie z ciałami Lewy’ego – jak rozpoznawać? jak leczyć? Polski Przegląd Neurologiczny, 11(3), 107–116.

Brockhuis, B., i in. (2015). Single-photon emission computed tomography in the differential diagnosis of dementia with Lewy bodies. Advances in Psychiatry and Neurology, 24(1), 1–7.

Dijk, T.A. van (red.) (2001). Dyskurs jako struktura i proces. Tłum. z j. ang. G. Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domagała, A. (2013). Pętla w wypowiedziach osób z otępieniem alzheimerowskim. W: T. Woźniak, J. Panasiuk (red.), Język. Człowiek. Społeczeństwo (s. 337–360). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała, A. (2014/2015). Powtórzenia w wypowiedziach determinowanych gatunkowo u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim. Logopedia, 43/44, 335–345.

Domagała, A. (2015). Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała, A., Sitek, E.J. (2018). Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Dubois, B., i in. (2016). Preclinical Alzheimer’s disease: definition, natural history, and diagnostic criteria. Alzheimer’s & Dementia, 12(3), 292–323.

Forbes-Mckay, K.E., Venneri, A. (2005). Detecting subtle spontaneous language decline in early Alzheimer’s disease with a picture description task. Neurology & Science, 26, 243–254.

Goodglass, H., Kaplan, E., Barresi, B. (2001). Boston diagnostic aphasia examination. Third edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Grabias, S. (2001). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gross, R.G., i in. (2012). Sentence processing in Lewy body spectrum disorder: The role of working memory. Brain and Cognition, 78(2), 85–93.

Grossman, M., i in. (2017). Narrative organization deficit in Lewy body disorders is related to Alzheimer pathology. Frontiers in Neuroscience, 11, 53.

Gurnani, A.S., Gavett, B.E. (2017). The differential effects of Alzheimer’s disease and Lewy body pathology on cognitive performance: a meta-analysis. Neuropsychology Review, 27(1), 1–17.

Kavé, G., Dassa, A. (2018). Severity of Alzheimer’s disease and language features in picture descriptions. Aphasiology, 32(1), 27–40.

Kavé, G., Goral, M. (2016). Word retrieval in picture descriptions produced by individuals with Alzheimer’s disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 38(9), 958–966.

Klemensiewicz, Z. (1953). Zarys składni polskiej. Warszawa: PWN.

Majewska-Tworek, A. (2014). Niepłynność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. Propozycja typologii. Wrocław: Quaestio.

Majka, J., Brockhuis, B., Sitek, E.J., Narożańska, E. [w druku]. Wczesna diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego. Neurologia po Dyplomie.

Mayer, M. (1969). Frog, where are you? New York: Dial Press.

McKeith, I.G., i in. (2005). Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology, 65, 1863–1872.

Michalik, M., Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S., Solak, A., (2020). Tempo mówienia i tempo artykulacji w dyskursie zaburzonym. W: M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski (red.), Prozodia. Przyswajanie, badania, zaburzenia, terapia (s. 395–429). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Michalik, M., Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., Solak, A., Krajewska, M. (2019). Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim. Logopedia, 48-1, 231–250.

Mueller, K.M., Hermann, B., Mecollari, J., Turkstra, L.S. (2018). Connected speech and language in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: A review of picture description tasks. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(9), 917–939.

Sajjadi, S.A., Patterson, K., Tomek, M., Nestor, P.J. (2012). Abnormalities of connected speech in semantic dementia vs Alzheimer’s disease. Aphasiology, 26(6), 847–866.

Sitek, E.J. (2018). Mowa w chorobie Alzheimera. W: A. Domagała, E.J. Sitek, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej (s. 62–70). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sitek, E.J., Kluj-Kozłowska (2018). Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych – przegląd zagadnień. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia (s. 523–554). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sitek, E.J., Kluj-Kozłowska, K., Barczak, A. (2018). Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia (s. 556–571). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Sitek, E.J., i in. (2015). Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA. Forum Logopedyczne, 23, 75–83.

Sledgers, A., Filiou, R.P., Montembeault, M., Brambati, S.M. (2018). Connected speech features from picture description in Alzheimer’s disease: A systematic review. Journal of Alzheimer’s Disease, 65(2), 519–542.

Święcicka, M. (1993). O syntaktycznej segmentacji dziecięcych tekstów mówionych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Święcicka, M. (2019). Składnia wypowiedzi dziecięcych. W: M. Kielar-Turska, S. Milewski (red.), Język w biegu życia (s. 234–260). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Szatloczki, G., Hoffmann, I., Vincze, V., Kalman, J., Pakaski, M. (2015). Speaking in Alzheimer’s disease, is that an early sign? Importance of changes in language abilities in Alzheimer’s disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 7, 195.

Szczyszek, M. (2015). Problemy z granicami wypowiedzeń w języku polszczyźnie mówionej – uwagi wstępne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 29, 115–128.

Wieczorek, D., i in.(2013). Memory impairment in dementia with Lewy bodies relative to Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease with dementia. Acta Neuropsychologica, 11(3), 289–297.

Williams, V.G., i in. (2007). Boston naming performance distinguishes between Lewy body and Alzheimer’s dementias. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(8), 925–931.

Williamson, G. (2009). Type-token ratio. Speak therapy information and resources – STIR. https://www.sltinfo.com/wp-content/uploads/2014/01/type-token-ratio.pdf [data dostępu: 6.11.2020].


Published : 2020-12-29


Kluj-KozłowskaK., DomagałaA., SitekE., MilewskiS., BrockhuisB., WieczorekD., LassP., & SławekJ. (2020). Lexical and syntactic aspects of narrative discourse in individuals with dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Logopedia Silesiana, (9), 1-34. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.18

Klaudia Kluj-Kozłowska 
University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6511-2861
Aneta Domagała 
Maria Curie Skłodowska University in Lublin  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5955-5164
Emilia J. Sitek 
Medical University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4141-072X
Stanisław Milewski 
University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6650-2861
Bogna Brockhuis 
Medical University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9035-6160
Dariusz Wieczorek 
Medical University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4446-8927
Piotr Lass 
Medical University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7144-1370
Jarosław Sławek 
Medical University of Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6816-0877
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.