„Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (2000—2013) <i>(tłum. Joanna Cieślar)</i> i Italijnski...Abstrakt

Pełen tytuł:

„Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (2000—2013) (tłum. Joanna Cieślar) oraz Italijanski knjižni prevodi slovenskega leposlovlja / Włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (opracował Miran Košuta)

„Just a kind of love…“. Recent Italian translation of the Slovenian literature (2000—2013).

Between 2000 and 2013, 160 volumes of Slovene poems, plays and prose texts were published in Italian translation. This article investigates this corpus of translations in terms of quantitative, qualitative and aesthetic issues, while also comparing it with previous receptions of Slovenian literature in the Italian cultural milieu and observing/stressing the significant increase in the literary exchange between Slovenia and Italy since 2000 (particulary after the entry of Slovenia into the European Union and the Schengen area). Within the field of Translation Studies, this article also illustrates some fundamental typological paradigms of dialogue between numerically large and small languages, literatures and cultures.

Key words: translation, reception, Slovenian literature, Translation Studies, dialogue


Balcerzan E. 2009: Tłumaczenie jako „wojna światów”: w kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań.

Bassnet t S. 2005: Translation Studies. London—New York.

Brazzoduro G. 1988: Qualche riflessione sul tradurre poesia. „Primorska srečanja”, XII, 80/81.

Cronia A. 1933: Per la storia della slavistica in Italia (Appunti storico‑bibliografici). Zara.

Eco U. 2006: Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione. Milano.

Gradnik A. 1928: Kitajska lirika. Ljubljana.

Gregorčič S. 1990: Canti scelti. Trieste.

Jan Z. 2001a: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. Ljubljana.

Jan Z. 2001b: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. Ljubljana.

Kosovel S. 1977: Zbrano delo. III. Ljubljana.

Kosovel S. 2011: Ostri ritmi‑Aspri ritmi. Trst-Trieste.

Košuta M. 1996: Krpanova sol. Književni liki in stiki na slovenskem zahodu. Ljubljana.

Košuta M. 1997: Scritture parallele. Dialoghi di frontiera tra letteratura slovena e italiana. Trieste.

Košuta M. 2003: Cent’anni di inquietudine. Per un bilancio delle traduzioni italiane di poesia slovena. Prešerniana, Roma, s. 111—149.

Košuta M. 2005: Slovenica. Peripli letterari italo‑sloveni. Reggio Emilia‑Trieste.

Kovačič L. 2013: I nuovi arrivati. La scuola dell’esilio. Rovereto.

Moder J. 1985: Slovenski leksikon novejšega prevajanja. Koper.

Montale E. 1980: L’opera in versi. Torino.

Mounin G. 1993: Teoria e storia della traduzione. Torino.

Newmark P. 1988: La traduzione: problemi e metodi. Milano.

Ožbot M. 2012: Prevodne zgodbe. Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose. Ljubljana.

Stanovnik M. 2005: Slovenski literarni prevod 1550—2000. Ljubljana.

Trinko I. 2006: Zamejski viharnik. Trst.

Pobierz


KošutaM. (1). „Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (2000—2013) <i>(tłum. Joanna Cieślar)</i&gt; i Italijnski. Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6578

Miran Košuta  kosuta@units.it
Facoltà di Lettere e Filosofia delle’ Università degli Studi di Trieste, Italia Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).