Tom 5 Nr 1 (2014): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.5. Cz.1 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 5 (1)/2014Wzajemne związki między przekładem a komparastyką / Mutual relationships between translation and comparative studies

Autorzy artykułów zebranych w tomie pt. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazują, jak komparatystyka staje się coraz bardziej przekładoznawstwem, unaoczniając transwersalność kultury i literatury współczesnej bez uprzedzeń i wrogości. W badaniach prowadzonych w tym zakresie odsłaniane są poszczególne rejony literatury światowej, coraz trudniej możliwe do opisania. / The authors of the papers collected in the volume entitled The mutual relationships between translation and comparative studies (Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką) present how comparative studies have become increasingly a theory of translation, demonstrating the transversality of culture and contemporary literature without prejudice and hostility. In the studies conducted in this scope, particular regions of the world literature are uncovered which are more and more difficult to describe.

 


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekład i komparatystyka: zakresy i cele

Przekład w poszukiwaniu miejsca w komparatystyce i w kulturze

Spotkanie kultur na pograniczu i w języku

Tłumacz komparatysta

Varia

Noty o Autorach i indeksy

Joanna Cieślar
Joanna Cieślar