Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku <i>(tłum. Katarzyna Majdzik)</i>Abstrakt

Review of Croatian translations of Polish literature published in the 2014

The paper deals with professional translations of Polish literature into Croatian language, published in Croatia in 2014, based on bibliographic access to translation issues. Concise and informative comments of each publication, its literary profile, its translator and publisher, as well as the summary, refer to the perception of Polish literature and the nature of cultural exchange that is achieved thanks to the translations.

Key words: Polish literature; Croatian translations; Bibliography of translation 2014


Škiljan D.: Sloboda jezika. „Sol” 7(1988) 2/3, s. 69—78.

Prožimanje kultura i jezika [zbornik]. Zagreb, HDPL, 1991.

Kravar Z.: Izvorni i prijevodni stih. »Književna smotra« 26(1994) 91, s. 98—123.

Užarević J.: Prema teoriji pjesničkog prevođenja. »Književna smotra« 26(1994) 91, s. 90—97.

Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije [zbornik]. Zagreb, HDPL, 1995.

Prunč E.: Posljedice prevođenja. Zagreb, Naklada Pavičić, 1996.

Premur K.: Teorija prevođenja. Dubrava—Ljubljana, Planprint, 1998.

Bonačić M.: Tekst, diskurs, prijevod: o poetici prevođenja. Split, Književni krug, 1999.

Ljubičić M.: Studije o prevođenju. Zagreb, Zavod za lingvistiku FF, 2000.

Prevođenje kultura [zbornik]. Zagreb 2005.

Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Komparativna povijest hrvatske književnosti, 9. Split, Književni krug, 2007.

Pobierz


Rogić MusaT. (1). Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku <i>(tłum. Katarzyna Majdzik)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 6(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6655

Tea Rogić Musa  tea.rogic@izmk.hr
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).