Tom 6 Nr 2 (2015): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.6. Cz.2 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 6 (2)/2015Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) / Bibliography of translations of Slavic literature (2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego. / Bibliography of translations of Slavonic literature – year 2014 records translations which number and variety in terms of authors and specific creations characterize the cognitive and aesthetic needs of target cultures and literatures. This volume includes reciprocal translation (but not only) between Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian and Polish literatures. The authors of comments try to look critically and analytically on translation work from the perspective of the interpreter’s role in mutual literary contacts, the needs of the represented target culture, participating institutions, the degree of difficulty of the source text.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Bożena Tokarz
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Katarzyna Cupała, Justyna Pastyrczyk‑Ożyńska
Katarzyna Cupała, Justyna Pastyrczyk‑Ożyńska
Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Noty o Autorach i indeksy

Katarzyna Majdzik