Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycjiAbstrakt

The Problems of Interpreting and Translating Old Literature. Several questions, comments and propositions

In this paper I have analyzed some translatological questions in the field of translating old literature, on the basis of selected fragments from the works of Jan Kochanowski and from the essay of Czesław Miłosz that examines some translatological problems. An analysis of the cited fragments and their translations shows that the translation of Renaissance literature should also opt for knowledge of contemporary poetics and rhetorical rules, which formed a part of the legacy from the literature of the ancient period. In addition, as Miłosz postulates in his essay, it seems that in the process of a translation of great significance is the empathy of the translator himself with the persona of a given author. Literary interpretation and the correct understanding of old literature is a crucial factor and the starting point in the translation process. Such an interpretation is based on a thorough knowledge of the epoch and the culture of the Renaissance period, within which the concrete work was written.

Key words: translation studies, translation, interpretation, Kochanowski, old literature


Auerbach E.: Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. Kraków 2006.

Borowski A.: Powrót Europy. Kraków 1999.

Borowski A.: Renesans. Kraków 2002.

Curtius E.R.: Literatura europejska i średniowiecze łacińskie. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1996.

Domański J.: Humanizm i filozofia. Kristellerowska i Garinowska interpretacja myśli renesansowej. U: Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego. Warszawa 2009, s. 65—86.

Garin E.: Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimiento. Bari 1952.

Gorzkowski A.: Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej. Kraków 2004.

Hankins J.: Two Twentieth‑Century Interpreters of humanism: Eugenio Garin and Paul Oskar Kristeller. U: Humanism and Platonism in the Italian Renaissance. Vol. 1: Humanism. Roma 2003, s. 573—590.

Humanizm — historie pojęcia. Red. A. Borowski. Warszawa 2009.

Kochanowski J.: Gallo crocitanti. U: „Neolatina Biblioteki Jagiellońskiej”. http://neolatina.bj.uj.edu.pl/page/show/id/18025.html.

Kochanowski J.: Treny. W: Literatura staropolska. T. 1: Poezja. Wybór i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz. Kraków 2002.

Lausberg H.: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. München 1960.

Marci Tulli Ciceronis Tusculanae Disputationes. http://www.thelatinlibrary.com/cic.html.

Milanović Z.: Humanizm polski a humanizm chorwacki w dobie wczesnonowożytnej. Idee, związki, paralele. [Disertacija doktorska]. Kraków 2013.

Miłosz C.: O podróżach w czasie. Kraków 2004.

Pelc J.: Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984.

Turasiewicz R.: Być filologiem. Rozmowę przeprowadzili K. Bielawski i A. Gorzkowski. „Terminus” 2001, z. 1—2, s. 13—35.

Weinberg B.: A History of litterary Criticism in the Italian Renaissance. London 1961.

Pobierz


MilanovićZ. (1). Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6694

Zvonimir Milanović  zvonimir.milanovic@interia.eu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.