Tom 7 Nr 1 (2016): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.7. Cz.1 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 7 (1)/2016Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie / Slavic translators and translation

Temat niniejszego tomu wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu. / The subject of this volume results from the willingness to present a theoretical and historical panorama in terms of discipline as well as specific translation practices. A look from these two perspectives on the individual solutions of the translators, presents their role as mediators better (and sometimes the initiators of style and thinking), as well as their decisions and functions and pragmatism of translation.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Bożena Tokarz
Wspomnienie

Refleksja o przekładzie

Funkcja i miejsce przekładu: perspektywa tłumacza

Rola tłumacza

Kultura docelowa w konceptualizacji tłumacza

Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży

Noty o Autorach i indeksy

Jakob Altmann