Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i>Abstrakt

Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators

Croatian literature translated into Slovak consists of a relevant selection of Croat authors for kids and youth dating from the 19th century to the present, such as I. Brlićová‑Mažuranićová, V. Nazor, M. Lovrak, I. Kušan, Lj. Bauer, J. Horvat, H. Hitrec, Đ. Zrakić, J. Cvenić, S. Tomaš, A. Gardaš, Z. Balog. Slovak translations are published in Slovakia, but also in the Serbian Vojvodina. The most significant translators focusing on the translation of juvenile literature are Zlatko Klátik, Juraj Tušiak, Andrej Vrbacký, Rudo Brtáň, Peter Čačko, Michal Nadubinský, Ján Jankovič and others. Translators were influenced in their selection of Croatian authors by their reputation but also by the translators‘ personal interest in the literature.

Key words: literature for children and youth, literature in translation, publishing policy, translation competence


Jankovič J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (do roku 1938). Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava, 1997.

Jankovič J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939—1948). Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava, 2002.

Jankovič J.: Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava, Juga — VEDA, 2005.

Klátik Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava, Mladé letá, 1975.

Kulihová A.: Recepcia diela Ivany Brlićovej Mažuranićovej na Slovensku. W: Braslav 1, Filozofická fakulta, 2002, s. 173—179.

Popovič A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava, Tatran, 1975.

Popovič A.: Umelecký preklad z ČSSR, Výskum. Biografia. Martin, Matica slovenská, 1974.

Šicel M.: Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb, Školska knjiga, 1997.

Pobierz


KulihováA. (1). Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6699

Alica Kulihová  kulihova@gmail.com
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).