Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018

Karolina Pospiszil
https://orcid.org/0000-0001-7622-5394

Abstrakt

The bibliography includes translations into the Silesian language made both in the standard script as well as in the non-standard one. The starting point for translations into the contemporary Silesian may be dated back to 2002. Since then, there have been irregularly published, usually in the form of collections, translations of various literary genres (with a preponderance of poetic forms) from dozen or so world languages, such as: Greek, Latin, French, German, Polish, Mandarin Chinese, English, Welsh, Russian, or the Upper Sorbian. No single translation from Silesian into other language is included, since heretofore no such a translation has been made.


Słowa kluczowe

bibliography; translation(s); translators; Silesian language

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


PospiszilK. (2019). Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 103-118. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.06

Karolina Pospiszil 
University of Silesia in Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7622-5394

doktor, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego; badaczka literatur pogranicza oraz literatur regionalnych w Europie Środkowej. Zajmuje się przede wszystkim pograniczem polsko-czeskim oraz literaturą górnośląską. Do jej innych zainteresowań naukowych należą: geokrytyka, geopoetyka, regionalizm, literatury mniejszości kulturowych, etnicznych i narodowych, kwestie tożsamości kulturowej. Autorka między innymi książki Swojskość i utrata. Obraz Górnego Śląska w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku (2016) oraz artykułów publikowanych między innymi w „Bohemistyce”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Studia Slavica”, „Roczniku Komparatystycznym” oraz w monografiach wieloautorskich; współredaktorka między innymi: dwóch tomów serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy — koncepcje — perspektywy (t. 1: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, t. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie) (2018), tomu Adaptacje III. Implementacje, konwergencje,dziedziczenie (2018), publikacji Barańczak. Postscriptum (2016).


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.