Tom 9 Nr 2 (2019): Przekłady Literatur Słowiańskich T.9. Cz.2 / 2019 / Translations of Slavic Literatures Issue 9.2/2019DLACZEGO TŁUMACZYMY? OD SPRAWCZOŚCI PO RECEPCJĘ PRZEKŁADU

Tom 9 część 2 poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu i stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzednim numerze czasopisma. W zebranych w nim rozprawach podjęto refleksję nad problemem sprawczości aktorów translacji (tłumaczy i autorów), roli instytucji w procesie przekładu, kwestii recepcji dzieł tłumaczonych oraz celowości tłumaczenia w kontekście badań nad regionalizmem i wielokulturowością. Tom podzielony został na trzy części problemowe. Pierwsza jest poświęcona instytucjonalnemu i recepcyjnemu wymiarowi przekładu (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). Druga część gromadzi artykuły poświęcone dwóm przenikającym się kompleksom problemowym — zjawiskom regionalizmu i wielokulturowości rozpatrywanym w kontekście przekładu (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Natomiast trzecia część prezentowanego tomu poświęcona jest autorowi, który na rozmaite sposoby wpływa na tekst przekładu: zostawiając w tekście oryginału ślady swojej obecności i aktywności, formułując własną „teorię translacji”, czy wreszcie samemu wchodząc w rolę tłumacza (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, Aleksander Gomola, Amela Ljevo-Ovčina). Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków i etnolektów (angielski, bośniacki, chorwacki, czeski, kaszubski, niemiecki, polski, rosyjski, śląski). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów).

WHY DO WE TRANSLATE? FROM AGENCY TO THE RECEPTION OF TRANSLATION

In Volume 9, Part 2, is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation and is a continuation of the previous issue. The collected works consider the problem of the agency of the main actors of translation (as translators and authors), the role of the various institutions in the process of translation, the question of the reception of the translated works, as well as the purpose of translation in the context of regionalism and multiculturalism. The issue has been divided into three problem parts. The first one is devoted to the institutional and receptive dimensions of translation (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). The second part gathers articles devoted to two interpenetrating complexes of problems - the phenomena of regionalism and multiculturalism considered in the context of translation (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Finally, the third part of the presented volume is devoted to the author who influences the text of the translation in various ways: leaving traces of his presence and activity in the original text, formulating his own "translation theory", and finally, becoming an interpreter of his own work (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, AleksanderGomola, Amela Ljevo-Ovčina). The authors of the articles collected in this issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages and ethnolects (i.e. English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Slovenian, Silesian, Kashubian).  Furthermore, issue 9.2 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students).


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Instytucjonalny i recepcyjny wymiar przekładu

Przekład wobec wyzwań regionalizmu i wielokulturowości

Perspektywa autora w tekście przekładu

Stopka redakcyjna