Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers

Aleksander Gomola
https://orcid.org/0000-0002-3929-2210

Abstrakt

The article explores André Lefevere’s rewriting / refraction perspective in literary translation on the basis of the Polish and English versions of Czesław Miłosz’s book Piesek Przydrożny (Road-side Dog). Differences between the original and its translation identified in the analysis suggest that Road-side Dog may be seen as a Lefeverian “rewriting” of the original and as such it both confirms and strengthens a unique position of Miłosz and his oeuvre in American literary system.


Słowa kluczowe

rewriting; refraction; American literary system; poetry translation; André Lefevere; Czesław Miłosz

Carpenter B., 2003: The Gift Returned: Czesław Miłosz and American Poetry. W: H. Stephan, ed.: Living in Translation. Polish Writers in America. Amsterdam—New York, Rodopi, s. 45—76.

Carpenter B., 1999: The Gift Returned. „World Literature Today”, no. 4 (73), s. 631—636.

Ceccherelli A., 2007: Sylwa a tłumaczenie otwarte. (Wokół Pieska podróżnego i jego wersji angielskiej). „Postsciptum”, nr 1 (53), s. 75—88.

Fergusson D., 2016: Stworzenie. A. Gomola, tłum. Kraków, Wydawnictwo M.

Franaszek A., 2011: Miłosz. Biografia. Kraków, Znak.

Gross D.S., 1999: Czesław Miłosz’s Road-side Dog and the Search for Self-Definition. „World Literature Today”, no. 4 (73), s. 649—657.

Gyllensten L., 2019: Award ceremony speach. Dostępne w Internecie: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/presentation-speech.html

Hermans T., 1999: Translation in Systems. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester, St. Jerome Publishing.

Holmgren B., 2003: America, America: Scouting the Routes of Translation. W: H. Stephan, ed.: Living in Translation. Polish Writers in America. Amsterdam—New York, Rodopi, 2003, s. 29—44.

Kopczyk M., 2011: (Not) New Miłosz in Slovenian. „Przekładaniec. Between Miłosz and Milosz”, nr 25, s. 271—280.

Lefevere A., 2009: Ogórki Matki Courage. A. Sadza, tłum. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Znak, s. 223—247.

Lefevere A., 1984: Refraction. Some Observations on the Occasion of Wole Soyinka’s Opera Wonoyosi. W: O. Zuber-Skerritt, ed.: Page to Stage. Theatre as Translation. Amsterdam, Rodopi, s. 191—198.

Lefevere A., 1992: Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London—New York, Routledge.

Merton T., Miłosz C., 1991: Listy. M. Tarnowska, tłum. Kraków, Znak.

Mikoś M.J., 2012: Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome.

Miłosz C., 1998: Niemoralność sztuki. W: Idem: Życie na wyspach. Kraków, Znak, s. 9—18.

Miłosz C., 1997: Piesek przydrożny. Kraków, Znak.

Milosz C., 1998: Road-side Dog. C. Milosz, R. Hass, trans. New York, Farrar, Straus and Giroux.

Miłosz C., 2001: Wiersze wszystkie. Kraków, Znak.

Munday J., 2008: Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London—New York, Routledge.

Nathan L., Quinn A., 1991: The Poet’s Work: An Introduction to Czeslaw Milosz. Cambridge Massachusetts, London, England, Harvard University Press.

Podsiadło J., 2002: Rzeczy żenujące i ruchy niegodne. „Tygodnik Powszechny”, nr 30 (2768), s. 14.

Szymik J., 1996: Problem Teologicznego Wymiaru Dzieła Literackiego Czesława Miłosza. Katowice, Księgarnia św. Jacka.

Venuti L., 1995: The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London—New York, Routledge.

Markowski A., red., 2004: Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN.

Wilken R.L., 2012: The First Thousand Years: A Global History of Christianity. New Haven, Yale University Press.

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


GomolaA. (2019). Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 201-218. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.12

Aleksander Gomola 
Jagiellonian University  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3929-2210

doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, translatolog, językoznawca i tłumacz. W swoich badaniach zajmuje się kognitywnymi aspektami teorii przekładu oraz różnicami międzykulturowymi w przekładzie. Jego ostatnio opublikowane artykuły translatologiczne to między innymi: English evaluative concepts in a contemporary devotional Christian text: a comparative study of „Dzienniczek” by Faustyna Kowalska and its English translation (2016) i Gdy przekład zaciera ślady: Szekspir jako kryptokatolik i jego tłumacze („Roczniki Humanistyczne KUL” 2016, nr 64 (8)). Twórczości Miłosza poświęcił wcześniej dwa teksty: Translation as a different conceptualization: a linguistic analysis of a poem by Czesław Miłosz and its English translation (w: Cognition in language: volume in honour of professor Elżbieta Tabakowska, 2007) oraz Miłosz—Merton: układ podwójny („Przekładaniec” 2011, nr 25).


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.