Tom 1 Nr 4 (2013): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.1. Cz.4 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 1 (4)/2013Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

Publikacja ta stanowi ostatnią część tomu pierwszego pt. Wybory translatorskie 1990-2006. Rejestruje tłumaczenia z literatury czeskiej, słowackiej i macedońskiej w Polsce oraz odwrotnie, z literatury polskiej na języki czeski, słowacki i macedoński. Na końcu części ostatniej tomu pierwszego, czwartej, zamieszczono indeks autorów i indeks tłumaczy do wszystkich części bibliograficznych tomu pierwszego po to, by ułatwić czytelnikowi korzystanie z bibliografii oraz ułatwić wyciąganie wniosków na temat wyborów translatorskich. / This publication is the last part of the first issue (1 (1)/2009) entitled Translation choices in the years 1990-2006 (Wybory translatorskie 1990-2006.). It provides a record of the translations of Czech, Slovak and Macedonian literature in Poland and, vice versa, from Polish literature into ​​Czech, Slovak and Macedonian. At the end of the last part of the first volume – the fourth one – an index of authors and an index of translators were added to all the bibliographic parts of the first volume in order to help readers use the bibliography and facilitate their drawing conclusions about the translation choices


Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Noty o Autorach i indeksy