O czasopiśmie

„Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Redagują go i współtworzą poloniści z całego świata. Uznajemy bowiem, że granica pomiędzy polonistyką krajową i zagraniczną ma w zasadzie jedynie wymiar terytorialny.

Pismo pragnie być platformą badaczy zainteresowanych językiem i kulturą polską, agorą, na której eksponują swoje badania i wymieniają poglądy, jak również miejscem prezentacji i poznawania światowych polonistyk. W tym sensie pismo pełni rolę podobną do międzynarodowych stowarzyszeń polonistycznych i ich działalności choćby w postaci spotkań Światowego Kongresu Polonistów.

Pismo publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka, literatury i kultury polskiej. Interesują nas artykuły stricte filologiczne, jak i szkice z zakresu antropologii, socjologii, historii. Interesują nas szkice interpretujące polonistyczne obszary zainteresowań z perspektywy nowoczesnych metodologii oraz korespondencje i interferencje szeroko rozumianej kultury polskiej z innymi kulturami, problemy globalizacji i glokalizacji oraz umasowienia polskiej kultury narodowej.

Drukowane są teksty zawierające tematykę zagranicznej recepcji polskiej kultury i polskich tekstów tworzonych poza granicami kraju. Ważną sprawę stanowi również historia światowej polonistyki i jej czasy współczesne.   

Przedmiotem naszego zainteresowania jest także problematyka glottodydaktyczna – nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Zamieszczamy artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące problematykę teoretyczną i praktykę glottodydaktyki polonistycznej. Nieobcy nam jest problem promocji języka i kultury polskiej w świecie.

Językiem preferowanym w piśmie jest język polski jako podstawowe narzędzie ogólnopolonistycznej konwersacji. Publikujemy także artykuły w języku angielskim i w językach macierzystych Autorów, jeśli tylko istnieje ważna motywacja ich użycia.

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia "Postscriptum Polonistycznego". Informacje o publikacji tekstu w piśmie są zawarte w zakładkach wyszczególnionych na głównej belce menu.