PROCES RECENZJI

Przygotowanie do recenzji. Procedura przyjmowania tekstów
Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.


W trosce o przejrzystość, rzetelność i uczciwość publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, Redakcja zwraca się z prośbą, aby Autorzy nadsyłanych tekstów zechcieli wyjaśnić w stosownym oświadczeniu dołączonym do tekstu:
- wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
- źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 

Redakcja jest przekonana, że wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting) pomoże uniknąć inicjowania procedur demaskujących i piętnujących nierzetelność naukową oraz naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

Prosimy Autorów o przesłanie skanu oświadczenia etycznego (dotyczącego zasad związanych z ghostwriting i guest authorship). 

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.

 Należy nadsyłać teksty spełniające wymogi formalne (określone w zakładce Zgłoszenia) wraz z oświadczeniem etycznym i notą autorską (do pobrania w zakładce Zgłoszenia). 

W ciągu 30 dni od daty odebrania tekstu Redakcja informuje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do dalszych procedur. Ostateczna decyzja zależy od dwóch niezależnych recenzentów. Proces recenzyjny trwa średnio 40 dni. Średni czas publikacji artykułu to 5 miesięcy.

Procedura recenzowania tekstów
Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w piśmie są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez MEiN.

Do recenzji są kierowane artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów danego tomu i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego.
Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu i w miarę możliwości spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza Rady Programowej czasopisma.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji. Sentencja dotyczy każdego artykułu. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia nazwiska recenzenta ani autorom, ani drugiemu recenzentowi, a treści recenzji drugiemu recenzentowi.
Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.
Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.