Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części. Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.
 • Do zgłoszenia dołączono wersję zanonimizowaną!
 • Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice lub Microsoft Word.
 • Artykuł jest sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu:
  - czcionka Times New Roman 12 pkt,
  - odstęp: 1,5 pkt pomiędzy liniami,
  - marginesy: 2,5 cm (boczne, górny i dolny), wyrównanie obustronne,
  - cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt),
  - długość tekstu wraz z bibliografią nie przekracza 27 500 znaków.
 • Tekst spełnia wytyczne bibliograficzne zawarte na stronie Zgłoszenie / Prześlij tekst ( Author Guidelines).
 • Do tekstu należy dołączyć formularz autorski zawierający następujące informacje: streszczenie (minimum 150 słów), 3 – 4 słowa kluczowe, stopień naukowy, nr ORCID, afiliację, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje.


Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie spełniają poniższych wymogów.

Zasady edycji nadsyłanych tekstów

Długość nadsyłanych tekstów wraz z bibliografią nie powinna przekroczyć 27500 znaków ze spacjami.

Konieczne jest dołaczenie wersji zanonimizowanej zgłaszanego artykułu.


Formatowanie tekstu:
edytor Word,
czcionka Times New Roman 12 pkt,
odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
wyrównanie obustronne,
cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Formularz autorski

Prosimy dołączyć do tekstu formularz autorski (POBIERZ FORMULARZ AUTORSKI) zawierający następujące informacje:

abstrakt (patrz niżej),

2–4 słowa kluczowe,

stopień naukowy,

nr ORCID,

miejsce pracy,

zainteresowania naukowe,

ważniejsze publikacje.

Abstrakt tekstu w języku polskim (minimum 150 słów) powinien zawierać:

- powód podjęcia wybranej tematyki,

- ogólny opis poruszanej problematyki,

- najważniejsze tezy artykułu,

- słowa kluczowe i frazy pojawiające się w tekście identyfikujące główne założenia artykułu,

- przyjętą metodologię, sposób przeprowadzenia badań i ich wyniki,

- informację sytuującą tekst w obszarze innych badań i nauk.

Abstrakt powinien być napisany w miarę możliwości krótkimi zdaniami precyzyjnie określającymi poruszaną problematykę.

 

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Prosimy o stosowanie systemu „harwardzkiego” przypisów w tekście (Cudak, 2021: 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:

Artykuły w języku polskim
System harwardzki z przecinkami (nazwa, rok: strona)
1. Podstawą sporządzania przypisów jest bibliografia.
2. W bibliografii zamieszcza się wyłącznie pozycje przywołane w pracy.
3. Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:

 • książka autorska (po nazwisku i inicjale imienia autora/autorów publikacji podaje się rok wydania):

        Jarosz E., 2001, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • praca zbiorowa (opis rozpoczyna się od podania nazwiska redaktora/redaktorów, następnie podaje się skrót „red.” oraz rok wydania):

        Dziewierski M., Pactwa B., red., 2020, Kultury i krajobrazy pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej (należy podać zakres stron):

       Tarnowska B., 2019, „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy, w: Kontynenty, T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, red. M. Kisiel, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Rzeszów, s. 83–104.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie (należy podać zakres stron):

       Więcek-Gigla A., 2020, Rewolucje Mieczysława Szczuki, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (16), s. 1–10, https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01.
       Trzeciak K., 2018, Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (12), s. 167–180.

 • tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz daty dostępu):

        Piątkowska-Borek A., 2020, Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS), Wirtualna Polska, 8.05.2020, https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzo-blisko-ziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowego-eos-6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

4. Nazwy wydawców podaje się w pełnym brzmieniu.
5. Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać w formie hiperłącza (na końcu opisu bibliograficznego, po przecinku).
6. Opis publikacji obcojęzycznej podaje się w języku oryginału (np. „ed.”, Hrsg.”, „vol.”, „Teil”, „Bd.”, „no.”, „Nr.”), z wyjątkiem skrótu „s.”:

         Cristià A., 2010, Phonetic enhancement of sibilants in infant-directed speech, „The Journal of the Acoustical Society of America”, vol. 128, no. 1, s. 424–434.

7. Jeśli w opisie bibliograficznym nazwisk należących do jednej kategorii jest więcej niż trzy po pierwszym nazwisku należy zastosować skrót „i in.”:

         Heidegger M., 1999, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski i in., oprac. C. Wodziński, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Jeśli w publikacji nie podano informacji o wydawcy, miejscu wydania, roku wydania, stosuje się skróty odpowiednio: „s.n.” lub „b.n.w.”, „s.l.” lub „b.m.w.”, „s.a.” lub „b.r.w.”.
9. Opisy publikacji tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Jeśli publikacje ukazały się w tym samym roku, to do roku wydania kolejnych publikacji uszeregowanych alfabetycznie należy dodać kolejne litery alfabetu:

           Jarosz E., 2001a, Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
           Jarosz E., 2001b, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
           Jarosz E., 2016, Children’s participation and civic involvement development, „Pedagogika Społeczna”, nr 2 (60), s. 89–109

10. W przypisach bibliograficznych (które umieszcza się w nawiasach bezpośrednio w tekście) odwołania do publikacji przyjmują postać:

         (Trzeciak, 2018; Mytych-Forajter, 2020)
         (Gralewicz-Wolny, Kisiel, Mytych-Forajter, red., 2001)

11. Odwołania do stron lub zakresów stron podaje się po dwukropku umieszczonym po roku publikacji:

         (Trzeciak, 2018: 168)

12. Publikacje przywołuje się w kolejności chronologicznej:

       (Piotrowiak, 2017, 2020; Gołąb, 2018)

13. W przypisach nie stosuje się odwołań: „ibidem”, „tamże”, „idem”, „tenże” itp.

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez system OJS lub na adres redakcji (postscriptum@us.edu.pl).

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.