Próba apologii badań nad recepcją literackąAbstrakt

The paper presents a new perspective on the traditional research on the reception of foreign literature within the context of national literary processes, discussing the applicability of some new methodological approaches. Specific issues are illustrated with a few facts from Polish­Serbian literary relations.


Słowa kluczowe

comparative literary studies; reception of foreign literature; PolishSerbian literary relations

Brzostowska­Tereszkiewicz T., 2004, Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii”, nr 3/4.

Bunjak P., 1991, Uwagi nad recepcją Przybyszewskiego w Serbii, w: Świdziński J., Zdancewicz T., red., Język – literatura – kultura Słowian dawniej i dziś, Poznań.

Bunjak P., 1993, Przyczynek do zagadnienia recepcji Przybyszewskiego w serbskim środowisku literackim, „Slavia”, nr 62.

Cudak R., 2010, Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków.

Eror G., 2005, Komparatistika i ’teorija’, „Filološki pregled”, nr 2.

Eror G., 2006a, Pitanje literarnosti i nasleđe komparatističke misli, „Filološki pregled”, nr 1.

Eror G., 2006b, Komparatistika i literarnost: obnovljeni prioriteti?, „Filološki pregled”, nr 2.

Jarmuszkiewicz A., 2014, Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury światowej oraz pamięci kulturowej, w: Jastrzębska A., red., Mapy świata – mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, Kraków.

Karolak C., 1999, Problemy odbioru tekstu literackiego w warunkach obcokulturowych, „Lingua ac Communitas”, Vol. 9.

Papadima L., 2015, Literary Reception Theories: A Review, „Dacoromania Litteraria”, t. 2.

Буњак П., 1998, О питању историје рецепције стране књижевности, „Књижевна историја”, nr 104.

Буњак П., 2015, Пољска драма на српским сценама (1864–1941), Београд.

Буняк П., 2016, Литературоведческая славистика и «культурологический переворот» или Что произошло?, „Slavica Litteraria”, nr 2.

Топић М., Буњак П., 2001, Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић, Београд.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


BunjakP. (2020). Próba apologii badań nad recepcją literacką. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 85-95. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10161

Petar Bunjak  p.bunjak@fil.bg.ac.rs
prof. zw., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Belgradzki, Serbia.  Serbia
https://orcid.org/0000-0002-0954-8211

Slawista, wykładowca literatury polskiej. Zajmuje się historią literatury, polsko­serbskimi stosunkami literackimi, historią i poetyką serbskiego przekładu literackiego, badaniami porównawczymi nad wierszem słowiańskim, historią slawistyki. Jego najważniejsze publikacje to: Poljsko­srpske književne veze (do II svetskog rata) (1999); Polonica et polono­serbica (2001) oraz współautorskie z Miroslavem Topiciem: Poljski motivi i ritmovi u transkripciji Desanke Maksimović (2001); Folklor i prevod (2007); Od ritma ka smislu (2013), Ukrštanja i paralele (2015).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).