„Przynależność do narodu 
kompletnie pozbawionego znaczenia”. 
Soren Gauger jako polski pisarz z KanadyAbstrakt

Soren Gauger is a Canadian writer who has decided to write in Polish. The author of the article examines the writer’s motivations, the way he develops his ideas and his first literary creation in Polish. Soren Gauger’s works reflect his attitude towards Polish culture where he invents defence mechanisms based on feelings of inferiority. In Soren Gauger’s literary works he can be seen to be disregarding the influence of popular trends in hegemonic cultures, referring to old and old­fashioned works, and styling himself on marginality and fantasticality.


Słowa kluczowe

bilingualism; intercultural communication; inferiority complex; Polish as a foreign language

Gauger S., 2012, Co śmierć do nas mówi, „Rita Baum”, nr 23.

Gauger S., 2013, Co do nas mówi śmierć, „Ha!art”, nr 42.

Gauger S., 2014a, Nie to / nie tamto, Kraków.

Gauger S., 2014b, Moja nowa książka, https://www.youtube.com/watch?v=LC8NViala28&feature=youtu.be [dostęp: 10.01.2016].

Gauger S., 2016, Soren Gauger on Ludwik Sztyrmer, „Asymptote Journal”, http://www.asymptotejournal.com/article.php?cat=Special_Feature&id=1&curr_index=1 [dostęp: 10.01.2016].

Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., 2004, Teorie osobowości, przeł. Kowalczewska J., Radzicki J., Zagrodzki M., Warszawa.

Holmberg L., Steinberg D., red., 2013, Writing That Risks: New Work from Beyond the Mainstream, San Francisco.

Pluszka A., 2014, Lubię czarne dziury. Rozmowa z Sorenem Gaugerem, „Dwutygodnik”, nr 143, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5466-lubie­czarne­dziury.html [dostęp: 10.01.2016].

Radomski K., 2014, Amerykańscy poeci chcą pisać jak Polacy, http://www.polskieradio.pl/8/3669/Artykul/1308450,Amerykanscy­poeci­chca­pisac­jak­Polacy [dostęp: 10.01.2016].

Wiedemann A., 2014, Nie to / nie tamto, http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki­detal,literaturapolska,9925,nie­to--nie­tamto.html [dostęp: 10.01.2016].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


MareckiP. (2020). „Przynależność do narodu 
kompletnie pozbawionego znaczenia”. 
Soren Gauger jako polski pisarz z Kanady. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 187-198. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10172

Piotr Marecki  piotr.marecki@uj.edu.pl
dr, Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2657-9300

Kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik projektu badawczego Twórcze programowanie. Laboratorium (NPRH. Rozwój). Jego obszary zainteresowań to: literatura polska po 1989 roku, kultura niezależna, literatura cyfrowa. Ostatnio m.in. przygotował dwa raporty techniczne Stickers as a Literature­Distribution Platform (2014) oraz Textual Demoscene (2015) dla laboratorium The Trope Tank na MIT. Jest także współautorem podręcznika akademickiego pt. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu (2015).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).