Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?Abstrakt

brak


Bartmiński J., Niebrzegowska­-Bartmińska S., Nycz R., 2004, Punkt widzenia w języku i kulturze, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­-Skłodowskiej.

Bartmiński J., Pajdzińska A., 2009, Podmiot w języku i kulturze, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej.

Bolecki W., 2005, Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, w: Czermińska M. i in., red., Polonistyka w przebudowie, t. 1., Kraków: Universitas.

Bolecki W., Nycz R., red. 2004, Narracja i tożsamość (1). Narracje w kulturze, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Dobrzyńska T., Kuncheva R., red., 2005, Память и текст. Когнитивные и культурологические аспекты. / Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects, Sofia: Instytut Literatury BAN, Instytut Badań Literackich PAN.

Foucault M., 2002a, Archeologia wiedzy, przeł. Siemek A., Warszawa: Wydawnictwo De Agostini Polska.

Foucault M., 2002b, Porządek dyskursu, przeł. Kozłowski M., Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Kamińska­Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., 2010, Tabloidyzacja języka i kultury, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Korpysz T., Kozłowska A., red., 2009, Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kuźma E., Skrendo A., Madejski J., red., 2006, Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Kraków: Universitas.

Lewicki A.M., 2001, Językoznawstwo polskie w XX wieku, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­-Skłodowskiej.

Maćkowiak J., Piątkowski C., 2009, Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nycz R., 2005, O przedmiocie studiów literackich – dziś, w: Czermińska M. i in., red., Polonistyka w przebudowie, t. 1., Kraków: Universitas.

Schmidt J.S., 2006, Od tekstu do systemu. Zarys konstruktywistycznego (empirycznego) modelu nauki o literaturze, w: Kuźma E., Skrendo A., Madejski J., red., Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Kraków: Universitas.

Sławiński J., 1974, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: tegoż, Dzieło – język – tradycja, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tomasik W., 1992, Teoria aktów mowy a literatura („Od etiolacji” do „ideologii szczerości”), w: Nycz R., red., Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, Wrocław: „Wiedza o Kulturze”.

Ulicka D., red., 2009, Tekst w Sieci, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zeidler-­Janiszewska A., Nycz R., red., 2008, Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


WitoszB. (2020). Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 41-48. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10649

Bożena Witosz  witoszb@gmail.com
prof. zw. dr hab., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6842-1432

Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół tekstologii lingwistycznej, genologii, stylistyki oraz teorii literatury. Jest autorką monografii Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego (na przykładzie literatury polskiej) (1988), Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji (1997), Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca XX wieku (2001), Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki (2005), Dyskurs i stylistyka (2009), współautorką pracy Style literatury (po roku 1956) (2003). Jest redaktorką serii „Język Artystyczny”, wchodzi w skład kolegium redakcyjnego roczników „Stylistyka” oraz „Tekst i Dyskurs/Text und Diskurs”. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Stylistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).