Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystykaAbstrakt

brak


Apter E., 2006, The Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton – Oxford: Princeton University Press.

Auerbach E., 1976, Filologia literatury światowej, przeł. A. Szewczukowa, w: Markiewicz H., oprac., Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Benjamin W., 2005, Pasaże, przeł. Kania I., posł. Bauman Z., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Casanova P., 2008, Principes d’une histoire mondiale de la littérature, w: tejże: La République mondiale des Lettres, Paris: Éditions du Seuil.

Culler J., 2006, Comparative Literature, At Last, w: Saussy H., red., Comparative Literature in the Age of Globalization, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Damrosch D., 2003, Conclusion: World Enough and Time, w: tegoż, What is World Literature?, Princeton – Oxford: Princeton University Press.

Etiemble R., 1976, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. Błońska W., w: Markiewicz H., oprac. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Etiemble R., 1997, Czy należy zrewidować pojęcie Weltliteratur?, przeł. Igalson­Tygielska H., w: Janaszek­-Ivaničková H., red., Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa: Instytut Kultury.

Ferris D., 2006, Indiscipline, w: Saussy H., red., Comparative Literature in the Age of Globalization, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Ferris D., 2010, Dyscyplina poza dyscypliną, przeł. Momro J., Bilczewski T., w: Bilczewski T., red., Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hejmej A., 2009, Interkulturowość – literatura – komparatystyka, „Teksty Drugie”, nr 6.

Hejmej A., 2010a, Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, „Teksty Drugie”, nr 5.

Hejmej A., 2010b, Niestabilność komparatystyki, „Wielogłos” 2010, nr 1–2.

Kuziak M., 2010, Palimpsesty komparatystyki, w: Szczęsna E., Kasperski E., red., Komparatystyka dzisiaj, Kraków: Universitas.

Lefevere A., 2009, Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury, przeł. Sadza A., w: Bukowski P., Heydel M., red., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak.

Levin H., 1966, Refractions: essays in comparative literature, Oxford: Oxford University Press.

Mecklenburg N., 2010, Zadania i obszar badań literaturoznawstwa interkulturowego. Zarys problematyki, przeł. Ćwiklak K., w: Szczęsna E., Kasperski E., red., Komparatystyka dzisiaj, Kraków: Universitas.

Meltzl H., 1877, Vorläufige Aufgaben der vergleichenden Literatur, „Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok” / „Zeitschrift für vergleichende Litteratur” nr 1.

Meltzl H., 1973, Present Tasks of Comparative Literature, w: Schulz H.-J., Rhein P.H., red., Comparative Literature: The Early Years. An Anthology of Essays, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Nowicka­Jeżowa A., 2005, Komparatystyka i filologia. Uwagi o studiach porównawczych literatury epok dawnych, w: Czermińska M. i in., red., Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 2, Kraków: Universitas.

Nycz R., 2005, O przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie”, nr 1–2.

Nycz R., 2010, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie”, nr 5.

Pageaux D.-H., 1998, Littérature comparée et comparaisons, „Revue de Littérature Comparée”, nr 3.

(RB 1995) The Bernheimer Report, 1993: Comparative Literature at the Turn of the Century, 1995, w: Bernheimer Ch., Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Baltimore – London: Johns Hopkins University Press.

(RB 2010) Raport Bernheimera, 1993. Komparatystyka na przełomie wieku, 2010, przeł. Wzorek M., w: Bilczewski T., red., Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Remak H.H.H., 1997, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, przeł. Tuka W., w: Janaszek­Ivaničková H., red., Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa: Instytut Kultury.

Remak H.H.H., 2002, Origins and Evolution of Comparative Literature and Its Interdisciplinary Studies, „Neohelicon” nr 1.

Spivak G.Ch., 2008, Komparatystyka ekstremalna, przeł. Kołodziejczyk D., „Recykling Idei”, nr 10.

Spivak G.Ch., 2009, Rethinking Comparativism, „New Literary History”, vol. 40, nr 3.

Tieghem van P., 1931, La littérature comparée, Paris: A. Colin.

Welsch W., 1998, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, przeł. Susła B., Wietecki J., w: Kubicki R., red., Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. II, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Zawadzki A., 2010, Między komparatystyką literacką a kulturową, „Wielogłos”, nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


HejmejA. (2020). Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 49-56. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10655

Andrzej Hejmej  a.hejmej@uj.edu.pl
dr hab. prof. UJ, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3385-0664

Komparatysta, autor wielu artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”. Napisał dwie obszerne książki poświęcone problematyce związków muzyki i literatury: Muzyczność dzieła literackiego (2001) oraz Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej (2008). Redagował kilka tomów zbiorowych, m.in. Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991) (wspólnie z K. Hawryszków i K. Cudzich-Budniak).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).