Interpretacja w edukacji polonistycznejAbstrakt

brak


Markowski M.P., 2002, Interpretacja i literatura, w: Bolecki W., Nycz R., red., Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


JarzębskiJ. (2020). Interpretacja w edukacji polonistycznej. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 57-62. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10657

Jerzy Jarzębski  jerzy.jarzebski@uj.edu.pl
prof. dr hab., Katedra Krytyki Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska

Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”, członek jury Nagrody literackiej Nike (2001–2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993). Autor książek: Gra w Gombrowicza (1982), Powieść jako autokreacja (1984), Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems (1986), W Polsce, czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej (1992), Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej (1992), Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej (1998), Schulz(2000), Podglądanie Gombrowicza (2000), Wszechświat Lema (2002), Słownik schulzowski (wraz z Włodzimierzem Boleckim i Stanisławem Rośkiem, 2003), Gombrowicz (2004), Proza dwudziestolecia (2005), Prowincja centrum. Przypisy do Schulza(2005), Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu (2007) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych. Współautor serii Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).