Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiejAbstrakt

The author analyzes the contribution of the Romanian Polonists to studying Polish literature on the basis of theories and methodologies that are characteristic of comparative studies, developed within the Romanian area (T. Vianu, Al. Dima, G. Calinescu, N. Manolescu). Thanks to the comparative method, Romanian specialists have extended their interpreting perspective by voicing original ideas on motifs, themes, influences, parallelisms etc. that are present in the works of Polish and Romanian writers. Special attention has been granted to comparative studies about Mickiewicz – Asachi, Sienkiewicz – Sadoveanu, Reymont – Rebreanu. In conclusion, the comparative method becomes a basic tool in the critical approach of foreign Polonists.


Słowa kluczowe

Polish literaturę in Romania; comparative studies

Chiţimia I.C., 1958a, Adam Mickiewicz et l’ecrivain roumain G. Asaki, „Romanoslavica”, t. 1.

Chiţimia I.C., 1958b, A. Mickiewicz, N. Bălcescu, „Vospievanie Rumyni”, „Romanoslavica”, t. 2.

Chiţimia I.C., 1972, Probleme de bază ale literaturii române vechi, Bucureşti: Editura Academiei RSR.

Chiţimia I.C.,1983, Literackie studia i szkice rumunistyczno­polonistyczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Dima A., 1967, Conceptul de literatură universală şi comparată, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Dima A., 1972, Principii de literatură comparată, Bucureşti: Editura pentru Literatură,

Godun C., 2003, Gombrowicz, omul revolta, „Orizont – Revistă a Uniunii Scriitorilor din România”, nr 12.

Godun C., 2007, Călător într­o Europă second hand, [wstęp do:] Stasiuk A., Călătorind spre Babadag, Bucureşti: RAO.

Godun C., 2008, Teatrul lui Tadeusz Różewicz, Bucureşti: Editura Paideia, 2008.

Perică I., 1976, Confluenţe culturale româno­polone în a doua jumătate a secolului al XIX­lea, Bucureşti: Editura Minerva.

Petrică I., 1994, Studii polono­române, Bucureşti: Editura Universităt¸ii Bucureşti.

Reymont W.S., 2000, Chłopi, t. 3, Gdańsk: Tower Press.

(SLC 1982) „Studii de literatură comparată şi universală” 1982, t. I.

(SLC 1983) „Studii de literatură comparată şi universală” 1983, t. II.

Velea S., 1986, Istoria literaturii polone, t. 1, Bucureşti: Editura Univers.

Velea S., 1989, Interferenţe literare româno­polone, Bucureşti: Editura Minerva.

Velea S., 1990, Istoria literaturii polone, t. 2, Bucureşti: Editura Univers.

Velea S., 1995, Istoria literaturii polone, t. 3, Bucureşti: Editura Medro.

Velea S., 1998a, Adam Mickiewicz. Varstele romanticului patriot, Bucureşti: Medro.

Velea S., 1998b, Henryk Sienkiewicz, Bucureşti: Medro.

Velea S., 2001, Literatura polonă în România, Bucureşti: Editura Saeculum I.O.,

Zaicik O., 1971, Henryk Sienkiewicz, Bucureşti: Editura Univers.

Zawora J., 1974, Literatura polonă în România după al II­lea război mondial (1945–1972), maszynopis pracy doktorskiej, promotor: prof. dr I.C. Chiţimia, Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


GeambaşuC. (2020). Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 143-150. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10672

Constantin Geambaşu  kgeambasu@yahoo.com
prof. dr, Zakład Slawistyki, Wydział Języków i Literatur Obcych, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.  Rumunia
https://orcid.org/0000-0003-3427-4969

Wybitny tłumacz literatury polskiej; przekładał dzieła nie tylko klasyków, ale też pisarzy młodego pokolenia (sięgał zarówno po utwory Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Miłosza, Szymborskiej czy Herberta, jak i po teksty Stasiuka, Chwina, Tokarczuk czy Masłowskiej). Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach poświęconych literaturze i kulturze polskiej oraz zagadnieniom komparatystyki. Członek Związku Literatów Rumuńskich – oddział tłumaczy; Prezes Towarzystwa Slawistów Rumuńskich. Jest także współautorem wielu podręczników do nauki języka polskiego i rumuńskiego, m.in. Jak to powiedzieć po rumuńsku (wraz z E. Odrobińską, Warszawa 2004).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).