Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w PolsceAbstrakt

Being a result from the 2008/9 research into interpretation of Aboriginal literature within Polish readerships, the article explores ways in which Indigenous characters are imagined and understood by Polish readers. Also, given that literatures and their characters are usually looked throughout the readers’ schemata and memory scans, it shows the dominant ways in which the Polish readers interpret and communicate with some of those characters.


Słowa kluczowe

indigenous character; Indigenous identity; Aboriginal literature; Indigenous story; literary interpretation; literary comparison; dialogism; reception; ethics of writing and reading; Carpentaria; Alexis Wright; Lionel Fogarty; Anita Heiss

Beaugrande R., de, Dressler W., 1981, An Introduction to Text Linguistics, London: Longman.

Eco U., 2008, Dzieło otwarte, Warszawa: W.A.B.

Heiss A., 2007, The role of Indigenous Literature in improving literacy. https://www.somerset.qld.edu.au/conflib/aheisspaper.htm, [dostęp: 14.03.2012].

Kamiński A., 1995 Kamienie na szaniec, Katowice: Książnica.

McCredden L., b.r., The Locatedness of Poetry. http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/jasal/article/download/904/1754, [dostęp: 19.03.2012].

Mudrooroo, 1990, Writing from the fringe: a study of modern Aboriginal literature, Yarra, Victoria: South Hyland House.

Mudrooroo, 1996, Maban reality and shape­shifting the past: Strategies to sing the past our way, „Critical Arts”, nr 2.

Riffaterre M., 1988, Semiotyka intertekstualna: interpretant, przeł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.

Wright A., 2003, Politics of Writing, „Southerly”, nr 2, s. 13–14.

Wright A., 2009, Carpentaria, New York: Atria Books.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


Podemska-AbtT. (2020). Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsce. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 151-172. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10673

Teresa Podemska-Abt  tesspa@gmail.com
dr, Australijski Instytut Studiów Tubylczych, Adelaide, Australia.  Australia

Zajmuje się literaturą aborygeńską i jej tłumaczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, University of Adelaide oraz University of South Australia (PhD). Zainteresowania: teoria literatury, interpretacja, socjologia literatury, literatura migracyjna, literatura polska, wielokulturowość. Autorka książki Spaces of literary Wor(l)ds and Reality: Australian Aboriginal Literature, licznych artykułów i rozpraw (np. Dreaming and Dreamtime, czyli życie i śnienie Pierwszych Mieszkańców Australii, „Poezja Dzisiaj” 2014, nr 106; Let’s play the game; Readers and renderings of AL, w: Rozmowy o komunikacji 5, red. G. Hebraj-ska, Łódź 2011).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).