Literatura polska 
w komiksowych planszachAbstrakt

Comics as one of the texts of culture becomes a mediating element between cultures. The article attempts to answer the question whether the history of Polish literature presented in a form of a comics can influence the way in which Polish literature is regarded and enlarge its readers’ number that is very limited outside of Poland. The author of the article also attempts to study the presence of Polish literary works (mostly novels) in multiple­panel comics, both in Poland and abroad.


Słowa kluczowe

comics; adaptation into comics; audiovisual/popular culture

Hopfinger M., 2003, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa: Sic!

Kozłowski A., 1991, Literatura piękna w nauczaniu języków obcych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Miazga J., Ozga J., 2001, Quo vadis – komiks na motywach powieści Henryka Sienkiewicza, Kielce: Kolporpress SA.

Porębski M., 1972, Ikonosfera, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szyłak J., 1998, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Szyłak J., 2000, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Toeplitz K.T., 1985, Sztuka komiksu, Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa: Czytelnik.

Woldan P., Glanc­-Szymański J., 1999, Ogniem i mieczem – komiks na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, Łódź: Westa Druk.

Wysłouch S., 1994, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa: PWN.

Żabski T., red., 1997, Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


Hajduk-GawronW. (2020). Literatura polska 
w komiksowych planszach. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 173-180. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10674

Wioletta Hajduk-Gawron  wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl
dr, Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa.  Korea Południowa
https://orcid.org/0000-0001-6978-127X

Jej zainteresowania naukowe dotyczą takich kwestii, jak: recepcja literatury polskiej w świecie, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, teoria adaptacji oraz uczeń z doświadczeniem migracji. Autorka artykułów, np. Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst (2013), Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej (2018), redaktorka i współredaktorka serii Adaptacje (Katowice 2013, 2015, 2018), autorka i współredaktorka serii Czytaj po polsku (Katowice 2004 i wyd. następne), współautorka materiałów certyfikatowych Bądź na B1. Zbiór zadań oraz testy przykładowe z języka polskiego na poziom B1 (Kraków 2009). Egzaminatorka PaństwowejKomisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od roku 2002 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).