„Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? Haiku-images Stanisława GrochowiakaAbstrakt

The article is dedicated to Haiku­images, the last poetic work of Stanisław Grochowiak. The author attempts to show how difficult it is to read oriental type of poetry, even if we know its structure and philosophical base. The only thing that we can do is to find common places between haiku and European tradition. The author points to grotesque, surrealism, imagism and magic realism. There are similarities between Grochowiak’s last poetic work and Jacek Yerka’s magic realism in painting. This leads to conclusion that Haiku­images is still an important poetic voice concerning reality and world we live in.


Słowa kluczowe

Stanisław Grochowiak; haiku; Jacek Yerka; magic realism

Barthes R., 1999, Imperium znaków, przeł. Dziadek A., Warszawa: Wydawnictwo KR.

Baudrillard J., 1997, Precesja symulakrów, przeł. Komendant T., w: Nycz R., red., Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Biernacki M., Pawlus M., red., Słownik gatunków literackich, Bielsko­Biała: Park.

Dworniczak A., 2000, Stanisław Grochowiak, Poznań: Rebis.

Fagerberg S., 1975, Iluminacja, przeł. Krajewski­Bola A., „Poezja”, nr 1.

Gazda G., red., 2009, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gielo J., 1979, Haiku­images Stanisława Grochowiaka, „Poezja”, nr 7.

Grochowiak S., 1978, Haiku­images, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

(HP 2006) Haiku po polsku, 2006, http://abc.haiku.pl/ [dostęp: 25.10.2011].

Izutsu T., 2001, Haiku jako wydarzenie egzystencjalne, w: Wilkoszewska K., red., Estetyka japońska. Antologia, t. 1, Wymiary przestrzeni, Kraków: Universitas.

Jennings L.B., 1979, Termin „groteska”, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Kapleau P., 1988, Trzy filary Zen, przeł. Dobrowolski J., Warszawa: Wydawnictwo „Pusty Obłok”.

Kayser W., 1979, Próba określenia istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Łukasiewicz J., 1978, Haiku Grochowiaka, „Twórczość”, nr 12.

Łukasiewicz J., 2002, Grochowiak i obrazy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Michałowski P., 1993, Barokowe korzenie haiku (ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka), „Akcent”, nr 4.

Mroczkowska­Brand K., 2009, Przeczucia innego porządku: mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niemojowski J., 1993, Prolegomena, do: Pound E., Poezje, przeł. Niemojowski J., Warszawa: Wojciech Pogonowski.

Suzuki D.T., 1995, Wykłady o buddyzmie Zen, w: Fromm E., Suzuki D.T., de Martino R., Zen i psychoanaliza, przeł. Macko M., Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.

Tchórzewski A., 1975, Między pierwszym a drugim Poundem, „Poezja”, nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


KrawczykA. (2020). „Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? Haiku-images Stanisława Grochowiaka. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 197-214. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10676

Anna Krawczyk  kardhen@gmail.com
mgr, Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska

W swojej pracy naukowej podejmuje różnorodne, nie zawsze literackie tematy. W ramach doktoratu śledziła wzajemne relacje stroju i literatury. Dodatkowo uczestniczyła w projekcie mającym przywrócić recepcji przedwojenną poetkę Kazimierę Alberti.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).