Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii SztwiertniAbstrakt

The theme of the article aims at interpreting the artistic creativity of Lidia Sztwiertnia – the sculptress from Bielsko­Biała – in the context of the philosophy of ‘multiplicity and unity of arts’. Multidimensional character of Sztwiernia’s sculpture has been underlined here along with its variety rooted in many disciplines – literature, philosophy and music – that results in creating a kind of ‘poetic spectacle’ of form and meaning. Commentary to this creativity is indicated here by poetic imagination.


Słowa kluczowe

Lidia Sztwiertnia; imagination; sculpture; multiplicity of arts; angel

Białostocki J., 1982, Słowo i obraz, w: Morawińska A., red., Słowo i obraz. Słowo i obraz: materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września – 1 października 1977 r., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Blake W., 2002, Małżeństwo nieba i piekła, przeł. Wygoda F., Wrocław: Rękodzielnia Arhat.

Eco U., 1973, Dzieło otwarte w sztukach wizualnych, w: tegoż, Dzieło otwarte, przeł. Gałuszka J. i in., Warszawa: Czytelnik.

Jan Paweł II, 2003, Tryptyk rzymski, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Jarecka D., 2005, Hit: Oskar Hansen „Zobaczyć świat”. Kit: Erwin Olaf w Muzeum Sztuki w Łodzi, „Wysokie Obcasy”, nr 39, [dodatek do:] „Gazeta Wyborcza”, 1.10.

Kresowaty Z., 2004, Jakie może być jestestwo kreacji, gdzie jest kreator, w: Kreacja – kreator. Album rzeźby Lidii Sztwiertni, Bielsko­Biała: Biblioteka Śląska w Katowicach, Muzeum w Bielsku­Białej.

Kresowaty Z., 2005, Dobywanie sacrum metodą tracenia, w: tegoż, Między logos a mythos, Kraków: „Miniatura”.

Nyczek T., 1989, Zdzisław Beksiński, Warszawa: Arkady.

Rogowski Z.K., 1985, Dialogi z najsłynniejszymi ludźmi świata, Poznań: KAW.

Staff L., 1997, Michał Anioł i jego poezje, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wyspiański S., 1961, Dzieła zebrane, t. 11, Rapsody, hymny, wiersze, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


RączkaT. (2020). Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertni. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 243-251. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10679

Teresa Rączka  terenia.raczka@interia.pl
dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska

Podstawowe zainteresowania: literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kartografia XVII-XIX w., związki geografii i literatury, przekład artystyczny. Opublikowała na te tematy kilka rozpraw w Polsce i na Łotwie. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnione rozprawy doktorskie.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).