Filmowa półka sezonu 2011/2012Abstrakt

The article presents a summary of film events of the season 2011/2012. Films that can be found here are: Uwikłanie [Entanglement] directed by Jacek Bromski, Bitwa warszawska 1920 [Battle of Warsaw 1920] – the first Polish movie filmed in 3D, directed by Jerzy Hoffman, Ewa directed by Adam Sikora and Ingmar Villqist, Baby są jakieś inne – a long expected film by Marek Koterski, director of Dzień świra [The Day of the Wacko], Listy do M. [Letters to Santa] by Mitja Okorn, Wymyk by Greg Zgliński, Habemus Papam – an Italian film featuring Jerzy Stuhr directed by Nanni Moretti, Los numeros by Ryszard Zatorski, W ciemności [In Darkness] – Polish film directed by Agnieszka Holland nominated to the Oscar Academy Avard, Trzy minuty 21:37 directed by Maciej Ślesicki. The author endevours to comment on the most famous films of the last year and the beginning of this year, viewing them through the eyes of a foreigner who may be interested in Polish cinema and Polish culture.


Słowa kluczowe

contemporary Polish cinema; Polish film; romantic comedy; Oscar nominations; Silesia; Pope John Paul II; World War II

Baby są jakieś inne, reżyseria: Marek Koterski; zdjęcia: Jerzy Zieliński; obsada: Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz.

Bitwa warszawska 1920, reżyseria: Jerzy Hoffman; zdjęcia: Sławomir Idziak; obsada: Natasza Urbańska, Borys Szyc, Daniel Olbrychski, Bogusław Linda, Adam Ferency.

Ewa, reżyseria: Adam Sikora i Ingmar Villqist; zdjęcia: Adam Sikora; obsada: Barbara Lubos­-Święs, Andrzej Mastalerz, Anna Guzik, Aleksandra Popławska.

Habemus Papam, reżyseria: Nanni Moretti; zdjęcia: Alessandro Pesci; obsada: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr.

Listy do M., reżyseria: Mitja Okorn; zdjęcia: Marian Prokop; obsada: Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Paweł Małaszyński, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Wojciech Malajkat, Beata Tyszkiewicz.

Los numeros, reżyseria: Ryszard Zatorski; zdjęcia: Tomasz Dobrowolski; obsada: Lesław Żurek, Justyna Schneider, Tamara Arciuch, Weronika Książkiewicz.

Trzy minuty 21:37, reżyseria: Maciej Ślesicki; zdjęcia: Andrzej Ramlau; obsada:Krzysztof Stroiński, Agnieszka Grochowska, Bogusław Linda, Paweł Królikowski.

Uwikłanie, reżyseria: Jacek Bromski; zdjęcia: Marcin Koszałka; obsada: Maja Ostaszewska, Marek Bukowski, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Seweryn.

W ciemności, reżyseria: Agnieszka Holland; zdjęcia: Jolanta Dylewska; obsada: Robert Więckiewicz, Kinga Preis, Benno Fürmann, Agnieszka Grochowska, Maria Schrader.

Wymyk, reżyseria: Greg Zgliński; zdjęcia: Witold Płóciennik; obsada: Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Gabriela Muskała, Marian Dziędziel.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


TamborA. (2020). Filmowa półka sezonu 2011/2012. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 283-293. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10682

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim, możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców, serialem telewizyjnym oraz kinem gatunków i kinem dalekowschodnim. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz współautorką książki Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jest także autorką cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych regularnie na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).