Barokowy ornament czy zasada poetyckiego świata? 
O Szanfarym Juliusza SłowackiegoAbstrakt

brak


Backvis C., 1975, Słowacki i barokowe dziedzictwo, przeł. Prokop J., w: Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, wybór tekstów i oprac. Biernacki A., Warszawa.

Czyż A., 1995, Dobra przemoc marzeń. Słowacki – barok – egzystencja, w: Siwicka D., Bieńczyk M., red., Nasze pojedynki o romantyzm, Warszawa.

Kowalczykowa A., 1987, Słowacki i Wilno, „Ruch Literacki” 1987, R. XXVIII, z. 1.

Kowalczykowa A., 2003, Juliusz Słowacki, Wrocław.

Krzyżanowski J., 1938, Barok na tle prądów romantycznych, w: Krzyżanowski J., Od średniowiecza do baroku, Warszawa.

Mickiewicz A., 1986, Świteź. Ballada, w: Mickiewicz A., Wybór poezyj, oprac. Zgorzelski Cz., t. 1, Wrocław.

Morsztyn J.A., 1988, Wybór poezji, oprac. Weintraub W., Wrocław.

Okoń J., 1980, Wstęp, w: Twardowski S., Nadobna Paskwalina, oprac. Okoń J., Wrocław.

Otwinowska B., 1998, Koncept, w: Michałowska T., red., Słownik literatury staropolskiej, Wrocław.

Pawlas K., 2008, Pejzaż nie w pełni romantyczny. Jeszcze o barokowym dziedzictwie Słowackiego, w: Kempna M., Pawlas K., red., Juliusz Słowacki. U stóp pomnika, Katowice.

Sławińska­-Targosz L., Szymon Czechowicz. Między Wilnem a Krakowem, http://archiwum2000.tripod.com/473/czecho.html, 25.09.2009, 12:15

Słowacki J., 1959, Księżyc, w: Słowacki J., Dzieła, red. Krzyżanowski J., t. 1, Liryki i inne wiersze, oprac. Krzyżanowski J., Wrocław.

Słowacki J., 1959, Szanfary. Ułomki poematu arabskiego, w: Słowacki J., Dzieła, red. Krzyżanowski J., t. 2, Poematy, oprac. Sawrymowicz E., Wrocław.

Stankowska H., 1985, Rekwizytornia barokowa w twórczości Juliusza Słowackiego, w: Kaczmarek M., red., Barok i barokowość w literaturze polskiej, red. Wyczółkowska­-Nowik I., Opole.

Weintraub W., 1988, Wstęp, w: Morsztyn J.A., Wybór poezji, oprac. Weintraub W., Wrocław.

Zgorzelski Cz., 1981, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


PawlasK. (2021). Barokowy ornament czy zasada poetyckiego świata? 
O Szanfarym Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 79-94. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11091

Karolina Pawlas  postscriptum@us.edu.pl
doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska

Pod kierunkiem prof. Marka Piechoty zajmuje się kwestią barokowości tekstów Juliusza Słowackiego. Opublikowała teksty: „Witaj, kraino, mlekiem płynąca i miodem” – w dwóch odsłonach. Żywioł opisowy „Sofijówki” w „Panu Tadeuszu” (2007), Pejzaż nie w pełni romantyczny. Jeszcze o barokowym dziedzictwie Słowackiego (2008).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).