Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj 
– lodowaty dialog między tekstamiAbstrakt

brak


Bałus W., 1996, Nierozstrzygalny świat, w: Bałus W., Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków.

Barthes R., 1999, Fragmenty dyskursu miłosnego, tłum. Bieńczyk M., Warszawa.

Bieńczyk M., 2002, Ekstaza sybirska, w: Bieńczyk M., Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Chrostek M., 2008, Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, Wrocław.

Czermińska M., 2002, Gotyk w wyobraźni nowoczesnych pisarzy polskich, w: Czermińska M., Gotyk i pisarze, Gdańsk.

Dukaj J., 1990, Złota Galera, „Fantastyka”, nr 2, s. 14–24.

Dukaj J., 1997, Xavras z Wyżryn, Warszawa.

Dukaj J., 2003, Inne pieśni, Kraków.

Dukaj J., 2007, Lód, Kraków.

Dukaj J., 2007, Xavras z Wyżryn i inne fikcje narodowe, Kraków.

Dukaj J., Bagiński T., 2003, Katedra, Kraków.

Freud Z.,1967, Totem i tabu, w: Freud Z., Człowiek, religia, kultura, tłum. Prokopiuk J., Warszawa.

Heidegger M., 1994, Bycie i czas, przeł. Baran B., Warszawa.

Herbert Z., 2001, Niepokój Leonarda, w: Herbert Z., Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, Warszawa.

Janion M., 1996, Zmierzch paradygmatu, w: Janion M., Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa.

Janion M., Żmigrodzka M., 1978, Romantyzm i historia, Warszawa.

Kempna M., Pawlas K., red., 2008, Juliusz Słowacki. U stóp pomnika, Katowice.

Kiślak E., 1991a, Melancholia sybirska. Motywy anhelliczne w obrazach Jacka Malczewskiego, „Przegląd Wschodni”, t. 1, z. 2.

Kiślak E., 1991b, Wariacje na tematy piekła, w: Kiślak E., Car­trup i Król­Duch. Rosja w twórczości Słowackiego, Warszawa.

Kostaszuk­-Romanowska M., 1991, Sybir „Anhellego” – przestrzenią mesjanistyczną?, „Przegląd Wschodni”, t. 1, z. 2.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Sudolski Z., Warszawa.

Krasiński Z., 1991, Listy do różnych adresatów, t. 1, oprac. Sudolski Z., Warszawa.

Kristeva J., 2007, Życie i śmierć mowy, w: Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. Markowski M.P., Ryziński R., Kraków.

Maciejewski J., 1974, Florenckie poematy Słowackiego. Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle – Ojciec zadżumionych – W Szwajcarii – Wacław, Wrocław.

Maykowski S., „Anhelli” w świetle najnowszych badań, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, t. 2, Lwów.

Mazanowski A., 1909, Klucz do symboliki „Anhellego”, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, t. 1, Lwów.

Męczyk M., 1988, Stylizacja biblijna w „Anhellim” Juliusza Słowackiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 8/9.

Mizerkiewicz T., Dwuznaczny urok historiozofii, „artPapier”, 15 lutego 2008, nr 4 (100), http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=1&aid=1197.

Morris Ch. R., 2006, Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J.P. Morgan stworzyli amerykańską supergospodarkę, tłum. Misiorek T., Gliwice.

Nycz R., 1994, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” (26), z. 2.

Opacki I., 1978, Rousseau mieszczańskiego dwudziestolecia. „Samotność” i „wspólnota” w międzywojennej poezji Tuwima, w: Opacki I., red., Skamander, t. 1, Katowice.

Rymkiewicz J.M., 1994, Żywy trup, w: Bachórz J., Kowalczykowa A., red., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław.

Sawrymowicz E., oprac., 1962, Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. 1, Wrocław.

Słowacki J., 1952, Anhelli, w: Słowacki J., Dzieła wszystkie, t. 3, oprac. Kleiner J., Wrocław.

Śliwowska W., Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Mity i rzeczywistość, „Przegląd Wschodni”, t. 1, z. 2.

Trojnar S., 1929, Apokalipsa św. Jana w twórczości Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki”.

Uniłowski K., 2007, Lord Dukaj albo fantasta wobec mainstreamu, „FA­art”, nr 4 (70).

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


MrowiecM. (2021). Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj 
– lodowaty dialog między tekstami. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 123-141. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11094

Magdalena Mrowiec  postscriptum@us.edu.pl
absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego; doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Polska

Obecnie pracuje nad rozprawą poświęconą motywom owadów i pająków w poezji XX i początków XXI wieku.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).