„Dobra tradycja”. 
Praskiego strukturalizmu ciągi dalszeAbstrakt

brak


Balcerzan E., 1964, Problém „důležitosti” elementů zobrazeného světa, przeł. Štindl K., „Česká literatura”, nr 6.

Bartoszyński K., 2004, O tradycji w badaniach literackich, w: Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków.

Bastl M., 1969/1970, Časopis Česká literatura v roce 1968, „Český jazyk a literatura”, nr 1.

Červenka M., 2000, Cesty ke strukturalismu, „Host”, nr 1.

Chvatík K., 1967, Estetyka strukturalna Jana Mukařovskiego, „Studia Estetyczne”.

Doležel L., 1969 (1970), Ruský formalismus a ruská básnická avantgarda, „Česká literatura”, nr 6.

Głowiński M., 1968, O románu w 1. osobě, przeł. Červenka M., „Česká literatura”, nr 3.

Głowiński M., 2007a, Kilka słów o strukturalizmie, w: Głowiński M., Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice, Kraków.

Głowiński M., 2007b, Nauka o literaturze wśród innych dyscyplin, w: Głowiński M., Monolog wewnętrzny

Telimeny i inne szkice, Kraków.

Holub R.C., 1984, Reception Theory. A critical introduction, London­New York.

Janion M., 1965, Sporné problémy literární vědy, „Česká literatura”, nr 1.

Janion M., 1960, Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury, w: Wyka K., red., Zjazd Naukowy Polonistów, 10–13 grudnia 1958, Wrocław.

Karcz A., 2002, The Polish Formalist School and Russian Formalism, Kraków–Rochester.

Kolár J., Holý J., 1990, Z nepaměti do paměti, „Česká literatura”, nr 5.

Kozlíková M., 1968, Polské práce o epice a poezii, „Česká literatura”, nr 4.

Książek­-Czermińska M., 2008, (Warszawskie Koło Polonistów po 1956 roku – reaktywacja) w: Ulicka D., Adamiak M., red., Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, Warszawa.

Lewiński D., 2004, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków.

Miko F., 1974, Wartościowanie i analiza dzieła literackiego, przeł. Sławiński J., w: Sławiński J., red., Badania nad krytyką literacką, Wrocław.

Mukařovsky J., 1947, O ideologii czechosłowackiej teorii sztuki, przeł. Mayenowa M.R., „Myśl Współczesna”, z. 4.

Popovič A., 1970, Štrukturalizmus v slovenskej vede (1931–1944). Dejiny, texty, bibliografia, Martin.

Popovič A., 1971, Rola odbiorcy w procesie przekładu poetyckiego, przeł. Sławiński J., w: Sławiński J., red., Problemy socjologii literatury, Wrocław.

Popovič A., red., 1973, Literárna komunikacia, Martin.

Popovič A., 1975, Teória umeleckého prekladu. Aspekty textu a literárnej metakomunikácie, Bratislava.

Rákos P., 1967, Pohledy na západní literární vědu a estetiku, „Česká literatura”, nr 3.

Sládek O., 2004, Fiktivní a fikční světy. Několik pozámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležela, w Jedličková A., red., Felix Vodička, Praga.

Sławiński J., 1998, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Sławiński J., Dzieło – język – tradycja, Kraków.

Sławiński J., 2000, Rozszerzone pomyślenie jubileuszowe [1978], w: Sławiński J., Teksty i teksty, Kraków.

Sławiński J., 1992, Wprowadzenie do badań nad konferencjami teoretycznoliterackimi, w: Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie. Warszawa.

Trávníček J., 2002, Na úvod, w: Trávníček J., red., Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.­90. let XX. století, Brno.

Trávníček J., red., 2002, Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.­90. let XX. století, Brno.

Vodička F., 1965, Dvě etapy v naší literární vědě. Pokus o jubilejní charakteristiku, „Česká literatura”, nr 3.

Vodička F., 1967, Problemy procesu historycznoliterackiego w interpretacji praskiego strukturalizmu, „Pamiętnik Literacki”, z. 9.

Żygadło D., 2006, Czeski (praski) strukturalizm – zmierzch czy „zmiana paradygmatu”?, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia”.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


GorczyńskaM. (2021). „Dobra tradycja”. 
Praskiego strukturalizmu ciągi dalsze. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 167-184. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11096

Małgorzata Gorczyńska  m.gorczynska@hotmail.com
doktor, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Polonistka i bohemistka, teoretyk literatury.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0356-2917

Zajmuje się m.in. genologią (rozprawa: Od kontynuacji do stylizacji. Wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku, 2003) oraz argumentacją krytycznoliteracką (Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytycznoliterackiej). Tłumaczka poezji czeskiej. W latach 2001–2005 lektor języka polskiego dla pracowników Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).