Polska literatura łagrowa jako literatura tendencyjnaAbstrakt

brak


Barczyński J., 1976, Narracja i tendencja. O powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej, Wrocław.

Borowski T., 1947, Alicja w krainie czarów, „Twórczość” nr 1.

Burska L., 1992, Obozowa literatura, w: Brodzka A. i in., red., Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Grubiński W., 1990, Między młotem a sierpem, Warszawa.

Obertyńska B., 1991, W domu niewoli, Warszawa.

Sławiński J., red., 1989, Słownik terminów literackich, Wrocław.

Stępień M., 1986, Stanowisko wobec polskiej literatury emigracyjnej po 1939 roku, w: Adamski J., red., Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985 roku, Warszawa.

Tomasik W., 1988, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław–Warszawa.

Wyka K., 1974, Pogranicze powieści, Warszawa. Wydanie pierwodruku: Kraków 1948.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


NagyL. (2021). Polska literatura łagrowa jako literatura tendencyjna. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 185-201. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11097

László Kálmán Nagy  nagy.laszlo@interia.eu
dr hab. prof. UJ, Katedra Filologii Węgierskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; Instytut Slawistyki, Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn, Węgry.  Węgry
https://orcid.org/0000-0003-3650-588X

Polonista i slawista, autor dwóch prac doktorskich. Pierwszą napisał w Debreczynie na temat metodyki nauczania języka polskiego (1983), drugą w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 1998 na temat polskiej literatury obozowo-łagrowej. Po polskim doktoracie kolejny stopień naukowy (CSc) uzyskał w Budapeszcie, w Węgierskiej Akademii Nauk (2000). Zajmuje się przede wszystkim komparatystyką literacką oraz badaniem współczesnej literatury polskiej i węgierskiej. Autor licznych publikacji naukowych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).