Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 rokuAbstrakt

brak


Derrida J., 1993–94, Pokolenia jednego miasta. Efemeryda, tłum. Szydłowska W., „Lettre internationale”.

Jałowiecki M., 2002, Gaudeamus. Szkice z lat minionych, Warszawa.

Jekabsons E., 1997, Zaangażowanie państwowo­polityczne szlachty polskiej z Łatgalii (dawnych Inflant Polskich) w pierwszej ćwierci XX wieku, „Przegląd Wschodni”, t. IV, z. 3.

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu. Warszawa.

Kulczyk Z., 1977, Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa.

Manteuffel G., 1879, Inflanty Polskie, Poznań.

Manteuffel G., 1899, Łotwa i jej pieśni gminne, w: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w 100­letnią rocznicę jego urodzin. Wilno.

Manteuffel G., 1902, Notatki o dziejach wiary rzymsko­katolickiej w Rydze, Warszawa.

Manteuffel G., 1906, Przewodnik po Rydze i jej okolicach, Ryga.

Mantueffel G., 1904, Tum ryski i jego ciekawsze zabytki, Kraków.

Nawarecki A., 2000, Miniatura i mikrologia, Katowice.

Romanowski A., 2003, Pozytywizm na Litwie, Kraków.

Сабурова И., 2005, Корабли старого города, Рига.

Zajas K., 2007, Krajoznawcze pasje Gustawa Manteuffla, w: Barkowska K., Kazjukevičs A., red., Polija un Baltija kultūras dialogā, Daugavpils.

Zajas K., 2006, Латгальские фасцинации Густава Мантейфеля, w: Fjodorovs F., red., Telpiskie modeļi baltu un slāvu kultūrās, Daugavpils.

Zajas K., 2008, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków.

Zajas K., 2006, Nieznany rękopis o nieznanej krainie, „Przegląd Polski” (7.04).

Zajas K., 2007, Wstęp do: Manteuffel G., Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


RączkaT. (2021). Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 203-211. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11098

Teresa Rączka  terenia.raczka@interia.pl
dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4857-9480

Podstawowe zainteresowania: literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kartografia XVII-XIX w., związki geografii i literatury, przekład artystyczny. Opublikowała na te tematy kilka rozpraw w Polsce i na Łotwie. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnione rozprawy doktorskie.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).