Is It Easy to Do the Right Thing?: An Approach to Sustainable Development in Teacher Education in Sweden [Czy łatwo jest postępować właściwie?: Podejście do zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli w Szwecji]


Abstrakt

W czasach globalnego kryzysu klimatycznego pojawia się ogólna potrzeba poszerzenia kompetencji nauczyciela akademickiego w ramach pracy nad edukacją dla zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do kierunków nauczycielskich, przygotowanie zawodowe przyszłego nauczyciela w Szwecji obejmuje umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Używając metodologii badań w działaniu, esej porusza zagadnienie przygotowania nauczyciela akademickiego do tego zadania w szerszym kontekście szkolnictwa wyższego, odpowiadającego na nowe wyzwania społeczne. Analiza dokumentów i materiałów szkoleniowych jest przeprowadzona z perspektywy doświadczeń czynnej nauczycielki akademickiej, uczestnika krótkiej wymiany kadr w ramach programu Erasmus+. Praca pedagogiczno-dydaktyczna w edukacji dla zrównoważonego rozwoju opiera się głównie na treściach poruszających kwestie ochrony środowiska, społeczne oraz ekonomiczne. Pomimo intencji przygotowania nauczyciela akademickiego w sposób wszechstronny i uwzględniający interdyscyplinarność, dominujące podejście naukowe jest jednakże ugruntowane na naukach przyrodniczych, ścisłych i społecznych. Opierając się na wnioskach płynących z praktycznego doświadczenia nauczyciela akademickiego, esej zaprasza do szerszej dyskusji nad kształceniem przyszłych nauczycieli z uwzględnieniem refleksji humanistycznych w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój; studia nauczycielskie; ekodydaktyka

Goodlad, J. I. (Ed.) (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. McGraw-Hill.

Högskolan Väst. (n.d.a). Hållbar utveckling genom arbetsintegrerat lärande och samverkan. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/hallbar-utveckling/malomrade-3/

Högskolan Väst. (n.d.b). Lärare och språk. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/utbildning/vara-intresseomraden/larare--sprak/

Högskolan Väst. (n.d.c). Policy för hållbar utveckling. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/hallbar-utveckling/policy-for-hallbar-utveckling/

Högskolan Väst (n.d.d). Utbildning och studentsamverkan. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/hallbar-utveckling/utbildning-och-studentsamverkan/

Högskolan Väst. (n.d.e). Utbildning om och för hållbar utveckling. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/hallbar-utveckling/malomrade-1/

Högskolan Väst. (n.d.f). VT23: kurs i hållbar utveckling för alla medarbetare. Retrieved February 19, 2023, from https://www.hv.se/om-oss/akademus/fortbildningstillfallen/vt23/kurs-i-hallbar-utveckling/

Kitchen, J. (2020). Self-study in teacher education and beyond. In J. Kitchen, A. Berry, S.M. Bullock, A. R. Crowe, M. Taylor, H. Guðjónsdóttir, & L. Thomas (Eds.), International handbook of self-study of teaching and teacher education practices (pp. 1023–1044). Springer.

LaBoskey, V. K. (2004). The methodology of self-study and its theoretical underpinnings. In J. J. Loughran, M. L. Hamilton, V. K. LaBoskey, & T. Russell (Eds.), International handbook of self-study of teaching and teacher education practices (pp. 817–869). Springer.

Martin, A., & Russell, T. (2020). Advancing an epistemology of practice for research in self-study of teacher education practices. In J. Kitchen, A. Berry, S. Bullock, A. Crowe, M. Taylor, H. Guðjónsdóttir, & L. Thomas (Eds.), International handbook of self-study of teaching and teacher education practices (2nd ed., pp. 1045–1073). Springer.

Ochwat, M. (2020). Polish education in the face of the climate crisis–didactic analyses and recommendations. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N–Educatio Nova, (5). https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2020_5_185-204

Ojala, M. (2012). Regulating worry, promoting hope: How do children, adolescents, and young adults cope with climate change? International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 537–561. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ997146.pdf

SFS 1993:100. Högskoleförordning. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/#K1

Swedish Institute. (2022). Sweden and sustainability. https://sweden.se/climate/sustainability/sweden-and-sustainability

Wyszynska Johansson, M. (2018). Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training. Navigating by feedback. [Doctoral dissertation, University of Gothenburg]. https://gup.ub.gu.se/publication/272083


Opublikowane : 2023-06-30


Wyszynska JohanssonM. (2023). Is It Easy to Do the Right Thing?: An Approach to Sustainable Development in Teacher Education in Sweden [Czy łatwo jest postępować właściwie?: Podejście do zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli w Szwecji]. Postscriptum Polonistyczne, 31(1), 1-15. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.15

Martina Wyszynska Johansson 
Högskolan Väst, Trollhättan, Sweden  Szwecja
https://orcid.org/0000-0001-9563-2614
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).