Jacek Lyszczyna. 13 lipca 1954–20 lutego 2020Słowa kluczowe

Jacek Lyszczyna; romantyzm; Stefan Garczyński; Konstanty Gaszyński; Federico García Lorca

Garczyński S., 1832, Poezje, t. 1: Wacława dzieje, Paryż.

Heidegger M., 1981, Hölderlin i istota poezji, przeł. Michalski K., w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 2, wybór, rozprawa wstępna, komentarze Skwarczyńska S., Kraków.

Heidegger M., 1994, Bycie i czas, przeł., przedmową i przyp. opatrzył Baran B., Warszawa.

Hilsbecher W., 1972, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, wybór i wstęp Lichański S., tłum. Błaut S., Warszawa.

Lorca F.G., 2019, Wiersze i wykłady, wstęp i oprac. Ziarkowska J., wybór przekładów Kurek M., Wrocław.

Lyszczyna J., 2000, Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji Konstantego Gaszyńskiego, Katowice.

Lyszczyna J., 2002, Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795–1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich, Katowice.

Lyszczyna J., 2011a, Czy istnieje literatura śląska?, w: Kossakowska­‑Jarosz K. przy współudz. Iżykowskiej M., red., Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, Opole.

Lyszczyna J., 2011b, Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum, Katowice.

Lyszczyna J., 2016, Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego, Katowice.

Lyszczyna J., 2019, Wykłady z romantyzmu, Katowice.

Mickiewicz A., 1955a, Dzieła, kom. red. Krzyżanowski J. i in., t. 3, Utwory dramatyczne, fragm. franc. przeł. Górski A., tom oprac. Pigoń S., Warszawa.

Mickiewicz A., 1955b, Dzieła, kom. red. Krzyżanowski J. i in., t. 10, Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. Płoszewski L., Warszawa.

Norwid C.K., 1983, Pisma wybrane, t. 1, Wiersze, wybrał i objaśnił Gomulicki J.W., wyd. 3 zmienione, Warszawa.

Piechota M., 2020a, Jacek żył przynajmniej dwa razy, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 7.

Piechota M., 2020b, „Żył przynajmniej dwa razy”, „Śląsk”, nr 3.

Stajewska Z., 1976, „Wacława dzieje” Stefana Garczyńskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Strzyżewski M., 1998, O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego „Wacława dzieje”. Zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.

Szymborska W., 2000, Wiersze wybrane, wybór i układ Szymborska W., Kraków.

Poeta szczęsnej ziemi. Ks. Norbert Bonczyk, Katowice 1994.

Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, Katowice 1994.

Księdza Antoniego Stabika podróże i książki, Katowice 1998.

Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji Konstantego Gaszyńskiego, Katowice 2000.

Słownik Mickiewiczowski [współaut. M. Piechota], Katowice 2000.

Literatura polskiego romantyzmu, Warszawa 2002.

Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795–1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich, Katowice 2002.

„Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami”: mit Napoleona w literaturze polskiej XIX wieku, Katowice 2009.

Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum, Katowice 2011.

Romantyczne lektury, Katowice 2015.

Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego, Katowice 2016.

Wykłady z romantyzmu, Katowice 2019.

Niemcewicz J.U., Powrót posła, wstęp i oprac. Ryba J., objaśn. Lyszczyna J., oprac. dydakt. Heska­‑Kwaśniewicz K., Zeler B., Katowice 1996.

Lompa J., Do polskiej muzy. Wybór wierszy, wybór, wstęp i oprac. Lyszczyna J., Katowice 1997.

Jaroń J.N., Ballada jesienna. Wiersze wybrane, przygot. do druku i wstępem poprzedzili Biliński K., Lyszczyna J., Katowice 1998.

Świder A., Płyńcie, o pieśni… i inne wiersze, wybór, wstęp i oprac. Lyszczyna J., Świętochłowice 2004.

Gosławski M., Wybór poezji, oprac. Lyszczyna J., Katowice 2005.

Stabik A., Wiersze. Wspomnienia z podróży, wstęp i oprac. Lyszczyna J., Katowice 2013.

Ropelewski S., Pisma krytyczne, wstęp i oprac. Lyszczyna J., Katowice 2014.

García Lorca F., Piosenka o chłopcu o siedmiu sercach, przeł. Lyszczyna J., Warszawa 2017.

Federico García Lorca – od symbolizmu do surrealizmu, wybór, wstęp i tłum. Lyszczyna J., Katowice 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-28


KisielM. (2020). Jacek Lyszczyna. 13 lipca 1954–20 lutego 2020. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 245-254. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.19

Marian Kisiel  marian.kisiel@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6752-2407

Marian Kisiel – prof. dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, Polska.

Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Polskiego PEN Clubu. Opublikował kilkanaście książek o polskiej literaturze XX wieku, w których podjął problematykę historii literatury jako nauki o literaturze, kultury literackiej jako wyzwania rzuconego socjologii lektury, krytyki literackiej jako wyznania autobiograficznego, literatury emigracyjnej jako splotu programów i postaw ideowych, poezji jako doświadczenia.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).