Glottodydaktyka a kompetencja komunikacyjna w dobie komunikacji elektronicznej


Abstrakt

Upowszechnienie się aplikacji internetowych i komunikacji elektronicznej stawia przed glottodydaktyką nowe wyzwania. Uczący się mogą obecnie załatwić wiele spraw życia codziennego, nie spełniając wymagań określonych w standardach biegłości i nie dysponując rozwiniętą wiedzą gramatyczną i sprawnością mówienia. Treści leksykalne i gramatyczne zawarte w programach nauczania i podręcznikach nie zawsze odpowiadają zaś potrzebom związanym z komunikacją internetową. Celem artykułu jest refleksja nad wpływem upowszechnienia się Internetu na dydaktykę jpjo, w odniesieniu do opisu poziomów biegłości, treści programów nauczania, standardów egzaminacyjnych i podręczników oraz poziomu motywacji studentów.


Słowa kluczowe

kompetencja komunikacyjna; komunikacja elektroniczna; język polski jako obcy

Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ), 2003, Warszawa.

Grzenia J., 2012, Co język polski zawdzięcza Internetowi? Na przykładzie słownictwa, w: Markowski A., Pawelec R., red., Oblicza polszczyzny, Warszawa.

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P., red., 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 (PNJPJO), Kraków.

Komorowska H., 2005, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

Pawłowski A., 2017, Technika, język, cywilizacja, w: Kłosińska K., Zimny R., red., Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Warszawa.

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (RMNiSW), 2016, http://certyfikatpolski.pl/wp­‑content/uploads/2018 /05/rozp_26_2_16.pdf [dostęp: 7.08.2019].

Wobalis M., 2017, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Poznań.

Achtelik A., Hajduk­‑Gawron W., Madeja A., Świątek M., 2015, Bądź na B1, Kraków.

Burkat A., Jasińska A., 2010, Hurra!!! Po polsku 2 (Hurra 2), Kraków.

Gałat E., Sałęga­‑Bielowicz B., 2018, Język polski? Chcę i mogę! cz. 1 (JPCM 1), Kraków.

Piotrowska­‑Rola E., Porębska M., 2013, Polski jest cool (PJC), Ćmiłów.

Skorupa E., Lipińska E., 2010, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych 1 (BPT), Kraków.

Stelmach A., Stempek I., 2012, Polski, krok po kroku 2 (KPK 2), Kraków.

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., 2015, Polski, krok po kroku 1 (KPK 2), Kraków.

Szymkiewicz A., Małolepsza M., 2010, Hurra!!! Po polsku 1 (Hurra 1), Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-28


WalkiewiczA. (2020). Glottodydaktyka a kompetencja komunikacyjna w dobie komunikacji elektronicznej. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 43-53. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.03

Aleksandra Walkiewicz  aleksandra.walkiewicz@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6849-6132

Aleksandra Walkiewicz – dr, Katedra Języków Romańskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska.

Autorka monografii i artykułów poświęconych polsko­ francuskiej gramatyce porównawczej oraz dydaktyce jpjo, ze szczególnym uwzględnieniem systemu czasownikowego i problematyki szyku. Opublikowała m.in.: Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych (Toruń 2010), Revisiting the Correspondence Between the French Imparfait and the Polish Imperfective Aspect in the Distributed Grammar Framework, w: „Studies in Polish Linguistics” 7/2012 (z H. Włodarczyk), Teaching Word Order to Foreigners: From Theoretical Assumptions to Practical Solutions, w: „Kwartalnik Neofilologiczny” nr 4/2013 (z M. Gębką­ Wolak).


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).